OCR Output

72

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Upsala d. 18 Juli 1852.
Goda Pappa!

Mycket langtar jag nu efter bref och tidningar fran hemmet.
Sjelf har jag dock warit alltför tystlåten för att rimligen
begära att bli hågkommen. Hade jag blott haft någonting fäg¬
nande att omtala, torde jag nog ej dröjt att höra af mig. Se¬
dan terminens slut har jag hittils bra litet uträttat och är
derfore ratt ledsen med mig. Sa far det ej wara langre. Bok¬
tryckaren har ocksa redan kommit med paminnelser om det i Juni
afbrutna slut-arket. Dernast kommer, att jag, oaktadt all straf¬
wan, ännu ej fått utwäg att sända Pappa räntan för året. Vid
terminens slut hade jag intet öfwer och under ferierna bli lec¬
tionerna otillräckliga.

Att nu företaga mig någonting nytt, vågar jag ejheller, af fruk¬
tan för ytterligare hinder.

Huru det gick med afslutningen af mitt specimen vet nu Pappa
tillräckligt genom Isak. Af den sist ventilerade delen medförde
Frithiof ett par exemplar att tillställa Pappa. Huru mycket nu
än må wara att anmärka vid dessa blad, gissar jag nog att Pappas
gravaste anmärkning ändock alltid är den, att de ej äro de sista.
Och jag håller med derom.

En fägnad skedde oss dock alla, och den betydlig, genom Isaks
raska och lyckliga examen. Jag föreställer mig glädjen derhemma
da han kom, hviftande mot Er med sin hvita mdssa! Han hade nog
fått slita för den, stackars gosse, ansatt som han war hela tid¬
en af sin öronfluss.

En slik ihållande plåga kunde och ej annat än nedslå modet och
munterheten, som nu mer än någonsin behöfdes. Ledsen war han dock
alldrig, utan bibehöll hela tiden en förträfflig resignation. Af
mig hade han föga gagn och nöje, upptagen som jag då war som allra
trägnast. Jag hoppas att han nu är fullkomligt bra, så att han
riktigt kan njuta af sommaren. Nu behöfver han det så mycket mer,
som Jag alltför wäl funnit, att han har betydligt svagare helsa
och fysik än jag, och redan haft rheumatiska känningar, som ännu
jag knappt vetat af. Ingenting vore behöfligare för honom än att
undergå en rigtigt grundlig sjukgymnastik och tillika stärka sitt
nervsystem genom någon badkur. Hemma underlåter han väl ej nu att
flitigt simma

och bada; äfven detta bör hjelpa något.