OCR Output

71

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

mig, ser jag tywärr ingen möjlighet dertill. Jag fortfar änru
immerfort att collegiera för att få affärerna för terminen att
gå ihop, och sedan har jag ändå att se mig om för sommaren.

- Isak få här betydliga utgifter, men genom att försöka sin
lycka redan i wår, så har han dock och

möjlig utsigt att få ett godt viaticum. Blotta utgifterna i

och för examen, inskrifningar, betygslösen o.d. går till 24
R:dr B:ko. Vistelsen här kan han ej beräkna kortare än 3 weck¬
or, om det än lätt kan bli en & wecka mer eller mindre. For
denna tid behöfwer han minst 16 R:dr B:ko. Resan fran Gefle
och hit gar till 7 B:ko; kostnaden på ångbåten med vivre for
fram och aterresan kan Pappa sjelf berakna. Det harmar mig pa
det högsta att jag ej nu skall kunna bespara Pappa denna till¬
äfventyrs rätt brydsamma utgift; men troligen får jag nu äfven
till någon del åtminstone bekosta tryckningen af mitt specimen,
då nu enhvar på förhand vet, att enligt de snart väntade nya
konstitutionerna och disputation pro exercitio afskaffas. - Har
måste jag nu afbryta; ett par collegianter stå redan och wänta.
Lef väl bästa Pappa, och helsa Mamma, syskon och vänner från

Theodor.