OCR Output

70

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

och Alberts silhouetter, af hvilket det första nu har en bit
borta ur glaset, äfvensom ett par små porträtter af systrarna,
- alla utan infattningar.

I omsorgerna for gubben Alenius, liksom fOr hans mor, igen¬
känner jag Pappas goda och medlidsamma hjerta. Hur lyckligt att
han ändå egde denna tillflykt quar för ålderdommen! Af Pappas
förteckning på hans handskrifter synes åtminstone att han warit
långt ifrån owerksam; twärtom är ju en slik sysselsättning, der¬
uppe i synnerhet och under hans omständigheter, nästan otrolig. Om
skrifterna har jag här rådfört mig med åtskilliga, men finner nu
klokast att inwänta den nya Erke Biskopens hitkomst i Maj. Att
Schröder ej bjuder något, det vet jag oåtspordt. Möjligen skulle
Erke Biskopen kunna arrangera, att Missionssällskapet i Stockholm
inlöste arbetena. Eclesiastik-verket för Lappmarken lärer också
ha någon genom kollekt-medel underhållen kassafond. Hade således
skrifterna ej i första hand bort lämpligaste hembjudas åt detta
embetsverk genom DomCapitlet i Hernösand eller Biskop Bergman?

Nöjet att se de sista häftena af Pappas Lappmarks-beskrifning
har jag ännu måst spara mig. Pappas arbetsfart är märkvärdig.
Tänk om mina latinska ark blott velat gå tiondedelen så raskt!
Och nu planerar ju Pappa redan för
ett nytt arbete. Men huru kan dermed hänga tillsammans? Det är
nu flere månader sedan jag hade bref från Doct. Grape i Piteå,
hwilken sade sig just på uppmaning af Pappa wara sysselsatt med
samma arbete, hwarför han då begärde åtskilliga uppgifter ur wårt
nations-arkiv? Äfven detta fägnade mig då, och jag föreställde
mig att Pappa med tanken på hans tilltagande döfhet och enslig¬
het hittat på denna särdeles passande förströelse. Har han så¬
ledes af sjuklighet eller annat skäl slutat? Eller har Pappa
glömt sin egen uppmaning till honom? - I Consist. Arkivet lärer
ej wara mycket att hämta, men hvad som finnes skall jag wid för¬
sta läglighet meddela. Jag skall
äfven troligen kunna skaffa Pappa en disputation af Millén "De

Christianismi in Lapponia per Regum Sueiae consilia profectibus",

utg. 1830. i fall Pappa önskar se den.

Isak kommer naturligtwis att bo hos mig under det han är här.
Ett ypperligare tillfälle att afbörda min skuld till Pappa skulle
jag väl ej kunnat få, än genom att nu äfven hålla honom tillhanda

de här nödiga tillgångarna; men på den punkt jag ännu befinner