OCR Output

58 i ‘ : 69
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala d. 20 Apr. 1852
Goda Pappa!

Då jag nu sedan nyåret ej haft några underrättelser från hemm¬
et eller syskonen, kan Pappa lätt föreställa sig huru kärkommet
det sista brefvet war. Isak, som kort förut hade öfverraskat mig
med underrättelsen om sin snara hitkomst; nämnde ingenting om
tillståndet hemma. Sedan har jag, ännu mer oväntadt, blifvit ihåg¬
kommen af Henrik. Han öfversände ett bref med penningar till sin
gamle patrons son och begagnade detta tillfälle att äfven helsa
på hos mig. Att han redan nu kan etablera egen handel och gör
det på uppmuntran till och med af
sin egen principal, tyckes ju wittna ovanligt till hans förmån.
Helt nyss ändtligen har jag och haft bref från Sofi, som berättar
om den bedröfliga katastrofen i Gistrandska familjen. Der jemte
ger hon mig ett rätt brydsamt uppdrag från G:d, nemligen att
skaffa en ny informator. Det är särdeles märkbart huru alltmer
ogerna dugligare studenter antaga konditioner på landet, i synner¬
het då det gäller en längre tid. Lättheten att åtkomma penning¬
lån, äfvensom trängseln efter platser gör att litet hwar blott
påskyndar sin kurs för att i tid kunna hålla sig framme.

Moster Jeanetts död kunde ej vara annat än en välsignelse. Hon
led under sista året af en den oroligaste sinnesförvirring, som
ofta war outhärdlig äfwen för hennes allranärmaste. Den
yttrade sig i en fix misstanke om ideliga komplotter mot hennes
lif och frihet och i de orimligaste anspråk på ständig betjening
och tillfredsställande af alla ögonblickets infall. Någon sömn
njöt hon alldrig annorlunda än minutligen då och då under dagen,
medan hon satt uppe; under natten satt hon ock wanligen uppe och
fordrade då samma sällskap och betjening. En och annan gång in¬
träffade ljusare mellanstunder, då hon fullt kände sitt tillstånd,
men dessa woro naturligtwis ännu swårare.

Fantarna har jag widtalt om brefsamlingarna, hvilka de trodde
finnas quar ibland andra i förvar tagna papper och handlingar. En
stor mängd lösa bref lära dock ha blifvit uppbrända. Någon del¬
ning af smärre lösören lärer redan ha försiggått,
men auction kommer dock att hållas öfver resten. Hvad jag då skall
anmoda dem att inropa, vet jag sannerligen icke. Pappa kunde ju
vid tillfälle låta mig åtminstone förstå, inom hwilken genre jag

bör hålla mig. Till mig ha de redan öfwerlemnat Pappas, Mammas