OCR Output

s. 10

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 63

Johan Anders Linders brevväxling

förväntar inhändingandet af de Kommitterades välfulländade arbete.

Härmed tror jag mig nöjaktigt hafva fullgjort mitt uppdrag, och
öfverlemnar nu saken med full tillit åt Mammas varma behjertande
och benägna åtgärd.

När dessa rader fram komma, är säkert Julafton inne. Äfven jag
skall då dela julfröjden der hemma och det icke blott så här, utan
äfven med mina tankar och böner.. Säg Syskonen det, både sma och
stora, och säg också, att jag bra gerna ville na dem med en jul¬
klapp.

Om jag bara kunde. Och nu frid öfwer det slutande året och alla
goda önskningar för det kommande!
Er ömt och sonligt tillgifne

Theodor .