OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 61

Johan Anders Linders brevväxling

gen innan anslagstiden för terminen lopp till ända. Väl hade jag
kunnat expediera en eller annan pars åtminstone, men jag hade nu
satt mig i sinnet att ej trycka något förrän jag hade alltsammans
färdigt. Ja, med någon portion oförsynthet skulle jag ock kunnat
slarfwa arbetet ifrån mig, men så stor än frestelsen nu war, war
dock ambitionen mäktigare. Pappa mins ju det Horatianska: "par¬
turint montes, nascetur ridiculus mus". och jag vet knappast nå¬
got ordspråk, för hvars tillämpning jag har en mera afgjord res¬
pekt. Som comparaison, förstås, hvad mitt lilla maskfrat betraff¬
ar, men jag vill åtminstone ej att det skall sluta alltför be¬
dröfligt. Således, haf ännu godt hopp, bästa Pappa! En fägnad,
som dröjt, blir ju så mycket gladare då den kommer. Och kommit
skulle den väl utan tvifvel redan nu,

om jag kunnat fransaga mig de Grekiska lectionerna vid Lycdum,
hvilka, emedan jag i allt mast taga i ifrån början, fordrat vida
mer sysselsättning än jag väntat.

Sjelf har jag dock äfwen nu haft en och annan hugnad, som säk¬
ert ejheller för Pappa skall wara likgiltig. Pappa mins, att jag
sistlidne Vartermin lemnade mitt Curatel vid nationen, och huru
jag redan då rönte bevis på kamraternas vänskapliga erkänsla.
Tänk derföre min öfwerraskning, då jag nu, utan minsta aning der¬
om, ur eftertradarens, Frith. Gfms hander fick mottaga ett ytt¬
erligare prof derpa i en aaneceka ansenlig present, astadkommen
genom friwilligt sammanskett af samtliga landsmannen —- något,
som val nappligen handt nagon Curator fdre mig.

Fråga lärer först ha varit att inköpa några Silfverpjeser, men
som Prof. Selléns dyrbara boksamling just då skulle försäljas,
förmodade man, att jag heldre skulle ur den vilja välja mig nå¬
got minne både af dem och honom. Så gjorde jag ock, men då jag
nu, såsom Pappa mins, äfven hade ett par lån att gälda, kunde
Jag tyvärr blott obetydligt vidröra den nog mycket frestande
summan (100 R:dr)

Prof. Delldén, som efter Sellén blifvit nationens inspector,
har, såsom Pappa kanske sett, firat sitt inträde med en rätt
vacker genorositet. En Turdfjell i Stockholm hade till natio¬
nen testamenterat en fond, hvaraf årliga räntan (100 R:dr E:ko)
skall utgå såsom akademiskt stipendium. Intill dess detta ut¬
faller vill nu D. af egna medel utdela sammma summa åt den Sti¬

pendiat, som han sjelf i samråd med nationen utnämner... Esk.