OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 22

Johan Anders Linders brevväxling

Kan det väl vara någon annan?

Diskontaffären har, Gudskelof, gått lyckligt. Contraborgesman¬
nen skickade med omgående post den utlofvade hälften och befri¬
ade mig således från all olägenhet. Men sjelf kan jag ännu idag
ej sända, tyvärr, min ränta. Dock misströstar jag ej om att in¬
om en eller annan vecka få utwäg dertill. Men svårare lär det
bli att fylla det deficit, hwari jag nu råkat genom förlusten
af Bergstedska legatet. Redan har jag nemligen måst upplåna 250
R:dr B:ko, af hwilka väl 150 till emot terminens slut få inne¬
stå hos J. Fant, men de öfriga 100 måste jag återlemna före
å. 1. October. I säkra inkomster har jag under höstterminen att
påräkna 120 R:dr B:ko, och genom collegier bör jag kunna inbringa
ungefär lika mycket ja sannolikt något mera, emedan mycket bi¬
träde för latinskrifning då ännu påfordras, men för hyra och vi¬
vere
afgår dock minst en 70 R:dr B:ko, och då skall jag hushålla ytt¬
erst strängt. Detta år blir mig således ytterst kritiskt. Sedan
skall jag nog söka att reda mig, då jag utan hinder af specimen
får övvertaga examineringen i Student-examen och helt och hållet
använda terminerna till collegier. Kan således Pappa nu räcka
mig en hjelpsam hand för de nämnde 100 B:ko inom September månad,
så är jag wiss på att vid nästa vårtermins slut kunna återgälda
dem. Goda Pappa! Är det möjligt, så vet jag att Pappa ej nekar
mig denna godhet!

Sofis beslut var mig en fullkomlig nyhet; jag har ej sedan ter¬
minens början haft bref ifrån henne. Skall hon väl nu kunna taga
vägen genom Upsala, så att jag får träffa
henne. Kunde jag då få följa henne till Köping, så vore det bra
roligt.

Afskrift af Asplunds quitto skall jag sända härnäst; hinner ej
nu taga fram det. Många hjertliga helsningar till Mamma och sysk¬
onen från Pappas

Theodor.