OCR Output

AU

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 20

Johan Anders Linders brevvaxling

tillflykt, än Pappas förbarmande. Kanske kan jag dock snart
hjelpa mig. Nu lef väl! bästa Pappa och helsa alla hjertlig¬
en från

Ups. 25.7.51. Theodor.