OCR Output

45

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Lördags på middag och fann der före mig Häradshöfding Sem Franzén.
Hans syster, den englalika Fru Kempe, hade jag träffat aftonen
förut, då hon med sin man afreste till

Strömstad. Söndag middag war jag hos Fantens och på aftonen bjöds
jag af Farbror Gfm att åka med på ett besök vid Bellvue hos lands¬
mannen Prosten Fröst, der en den skönaste gquäll förflöt under mun¬
terhet, sång och musik. På morgonen hade jag äfwen uppsökt flick¬
orna Södermark. Dagarna förut war det ej möjligt. Nu lofwade jag
dem och mig sjelf att till Julen återse dem i Köping hos Euréns.
Men huru jag skall kunna hålla den föresatsen, blir en annan frå¬
ga. Marskalks-bandet glömde jag äfwen nu att återbegära.

Rector Undus, som äfven deltog i mötet, träffade jag under tid¬
en ofta. Utom wåra nedresta Umebor för öfrigt, såsom Assesor
Huldt, Häradshöfding Helleday, Carl och Sofi Cygnaeus, August
Schmidt m.fl. råkade jag äfven då och då Biskop Bergman.

I Tisdags reste Frith. Gfm för att emottaga en i höst akademisk
condition på ett år hos en Enke¬
grefvinna Hamilton i Sörmland. Instundande Söndag reser Doctor¬
innan med sina flickor hem, dit hon således bör inträffa kort ef¬
ter det Pappa bekommer dessa rader. Jag ber derföre Pappa på det
enträgnaste att rigtigt hjertligt tacka henne för hennes myckna
godhet emot mig. Jag wet knappast någon oskyld, som sa vanligt
och uppriktigt visat mig deltagande och som jag så verkligt håll¬
er af.

Men först och sist wille jag sjelf ännu hjertligare tacka Pappa,
som oaktadt min långa tystnad under tiden fägnat mig med flera
kära hågkomster och nu sednast med vuen af Sandviken, hvilken jag
jemte Pappas bref mottog redan vid sjelfwa ångbåten ur Fru Gfms
egen hand, då hon kom hit till promotionen. Lithographien har ju
lyckats ganska bra, endast att figurerna i båten kunnat få något
hyggligare fysionomien. Men far jag ej wanta mig af Kempff nagra
flere exemplar an dessa twenne? Jag har ju intet alls att kunna
presentera at ens mina narmaste vanner.

Med Bernh. Ljungberg, som reste nagra dagar efter promotionen,
sande jag Pappa ett exemplar af min sista disputation jemte Malm¬
stréms, mina och Gfms werser vid Selléns begrafning, men något
bref hann jag da tyvarr ej bifoga.

Att jag nu lemnat mitt Curatel, hwilket jag denna gång skött i

hela tre år, torde B.L. redan ha omtalat. Ehuru hög tid det war