OCR Output

44

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Min medborgesman war bortrest till Norrbotten; jag war således

i första hand ensam lemnad i sticket. Pappa kan tänka sig min
grämelse. Innehafwaren af lagsökninen, en bland mina bekanta,
förmådde jag dock att så länge som möjligt innehålla med ut¬
kräfningen. Jag skref då genast till andra borgesmannen och

reste till Stockholm för att på lämpligt sätt förmå wår contra¬
borgenär att uppfylla sin förbindelse. Inga kontanter fick jag
dock här, utan måste åtnöja mig med en ny skriftlig förbindelse,
enlist hvilken jag pa wissa dagar, den ena inom weckan, den andra
inom 6 veckor, skulle utbekomma hela summan jemte ränta och ex¬
penser. Men återkommen hit fick jag idag hälften i bref från min
medborgesman. Återstår nu således att vår contraborgenär är lika
redbar och med nästa post skickar den utlofwade andra hälften.
Den ledsam¬

ma affären slutar då ganska drägligt och utan widare olägenhet
för oss borgesmän. Läxan war emedlertid god och tillräckligt all¬
varsam för att för framtiden varna mig för förbindelser, hvilka
jag ej kan uppfylla.

Blotta resan till Stockholm war dock under närvarande förhåll¬
anden alltför känbar. Jag hade nyss anlitat min enda hjelpkälla,
J. Fant, och nätt upp fått hwad jag behöfde för att äfven kunna
sända Pappa räntan. Denna strök nu af i Stockholm, der jag nöd¬
gades köpa både paraply och stöflor. Naturforskaremötet pågick
nu som bäst och jag kunde ej mot stå nöjet att jemte andra när¬
mare vänner deltaga. Naturligtvis afhöll jag mig från alla mid¬
dagar och aftongillen, men ändock kostade mig sejouren öfwer
40 R:dr. Det är alltför möjligt att den
kommer surt efter, men jag skall ändå swårligen kunna ångra den.
En bättre förströelse kunde jag ej få, dessutom nu, om någonsin,
behöflig. I det intressantaste sällskap kom jag nu med på den
Kungliga goutern på Drottningholm och på utfärden till Grips¬
holms slott, hwilket jag nu för första gången såg. Och, för att
ej nämna de många lärorika föredragen och bekantskapen med wåra
största Nordiska celebriteter, war nu äfven tillträde öppet till
hufvudstadens alla museer, gallerier och öfriga märkligare in¬
rättningar.

Men också enskildt hade jag nu mången oändligt angenäm stund
genom tillfället att ånyo få träffa Frith. Gfm och hans anhöriga,

äfvensom mina egna. Fantens och Hazelius’s. Hos Gfms war jag i