OCR Output

43

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ups. 24/7 51.
Goda Pappa!

Tro icke att jag är så förstockad som det nu tyvärr kan synas.
Att jag så grufligt länge warit tyst kommer blott der af, att,
emedan jag långt för detta bordt öfversända räntan på mitt lån
i Södermarska Sterbhuset, och ständigt hoppats få en eller annan
utwäg, jag ännu ej warit i stånd att skaffa tillräckligt penning¬
ar. Pappa mins, hurusom jag räknade på att få det Bergstedtska
legatet (300 R:dr B:ko), hwilket i år skulle bortgifwas af Prof.
Palmblad. för att göra mig förvissad att komma i åtanke sökte
jag honom wid terminens början och frågade om legatet. Något ut¬
tryckligt aftal skedde väl icke, emedan jag af pur modesti endast
fra¬
gade om det ej i ar war ledigt, hwilket han bejakade, men som han
ej uppgaf någon annan disposition och jag ej kände någon, som nu
kunde wara närmare berättigad än jag, hwilken han dessutom sjelf
uppmuntrat att speciminera och som just för att kunna sättas i
stånd dertill hoppats bli hågkommen, ansåg jag mig ej behöfwa
framtruga ett löfte. Utgången wisade dock huru lite jag kände
min man; ett par af promotionens Candidater, hos hwilka P. så¬
som Deracus förmodligen wille göra sig behaglig, fingo istället
dela det. Följden blef att, som jag i förlitande på denna re¬
source hade afsagt mig mina flesta collegier, det blef mig nöd¬
wändigt att genom lån söka fylla bristen. Jag hade nemligen nu
att på en gång betala hyran och alla de möbler, som jag på cre¬
dit mottagit af min hyreswärd; behöfde nu dessutom äfwen
något för att uppehålla mig under ferierna.

I somras omtalade jag angående mina affärer hurusom jag, för
att sätta en af mina kamrater i stånd att afsluta sin gradual¬
kurs, lät öfwertala mig att ingå borgen för ett lån i Diskonten,
emot contraborgen likväl af pålitlig person. Afsigten lyckades
ej bättre än att kamraten rumlade upp penningarne och innankort
for sin wäg ifrån alltsammans. Hans bror som är embetsman och
densamma som lemnat contraborgen, lugnade mig dock med försäkran
att wilja sjelf öfwertaga lånet och werkställa den då snart före¬
stående 1:a omfattningen. Denna försummade han likväl, ehuru han
sjelfwa omsättningsdagen på morgonen ytterligare påmindes derom.
Utan minsta aning om olyckan fick jag således på en gång lagsök¬

ning för hela lånet.