OCR Output

s.14.

S. 16.

Ant .
s.16.

s.15.

*
42
aL

marg:

42

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders Brevväxling

af Doc. Bergstedts nya Tidskrift för Litteratur, hwilken nu efter¬

trädt den med förra året afslutade Frey. Sedan Geijers Litteraturblad
har man ej här sett någonting jemförligt. Den sägs och redan ha en
prenumeranter. I sin förtjusning skrifver nu från Stockholm Fritt.
bland annat: "Pappa och jag hafwa läst den gcemensamt och öferröstat
hwarandra i beröm och utrop. Hans inledning (om medelklassen och

den allmänna bildningen är der förträffligaste, jag på mycket länge
läst. Nu börjar jag wänta att vid första ledighet få se honom taga
inträde i Svenska Academin." Särdeles tänkvärda äro och de betraktelser
öfver religons-lifvet, hvar till han föranledts af Ingnells, Marten¬
sens, Wieselgrens m. fleres nyare skrifter och predikningar. Priset

är blott 4 R:dr B:ko för hel årgång i 9 häften. När jag sjelf längre
fram kan åstadkomma något i min väg, skall jag sätta en heder i att
bidraga med det lilla jag formar.

Också har jag nu enskilda skäl att göra mig Bergstedt bevågen; han
blir nu utan tvifvel den, som på Facultetens vägnar kommer att recen¬
sera min disputation. Säkert skall det ock högligen fägna honom att

se någon äfven deruppe i nordanlanden intressera sig för samtidens
intelligenta rörelser Pappa får således nödvändigt Lof att prenume¬
rera - ja, om möjligt, med omgående post!

Men jag får nu ej cansere längre. Skulle jag nu någon tid bli nog
fåordig eller tystlåten, så må Pappa - ej undra der pa! Jag har nu
med flit slagit mig lös och med ens afbördat mig en hop brefskulder,
för att nu kunna wara så mycket ledigare. Systrarna, Östling,Wimmer¬
Cranz, F. Gfm m.fl. ha nu fått hvar sin tillbörligen andel, åtskilliga
officiella bref oberäknade.

Anton har ännu ej syns till, men böckerna till Isak ligga emedlartid
till hands, nar han kommer. Lef val, basta Pappa, och helsa tusenfalt
Mamma, Syskonen, Lady, Fru Gfm och alla vanner.

fran Pappas |

Theodor

P.S. Inneliggande till farbr. Söderlind ett svar på hans bref om
sin son, torde Pappa genom posten eller med första möjliga bud ha
godheten fortskaffa. - Biskopinnan Franzen har
bett mig framföra sin obekanta men vänliga helsning till mina For~

äldrar.