OCR Output

s. 11.

s.12.

s.13.

s.14.

41

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders Brevvaxling

efter roterings-commetteér, tabellvasende och fattig-vardsarbete
forestaller jag mig dock att det i det hela bor vara en ren upp¬
friskning att på detta sätt få färdas och

verka godt hvart man kommer. Och hwad de förrnämda bestyren beträffar ,
så ehuru mödosamma de må wara gläder det mig ändå uppriktigt att man
ännu ej anser någonting nog swårt och ansträngande för Pappas kraf¬
ter, ejheller nog answarsfullt och maktpåliggande, för att ej med
full tillförsigt kunna öfverlåtas åt Pappas samvetsgranna omvårdnad.
Jag är wisst ingen vän af titelväsendet, men så länge det ännu är ett
antaget sätt att offentligt hedra förtjenster om det allmänna, skulle
det innerligt fägna mig om vederbörande funnit skäl att ändtligen
ihågkomma pappa. Det vore minsann ej för mycket, i synnerhet med af¬
seende på den långa tid som Pappa, under Doct. Hambraei tjenstledighet
och de då så hårdt tryckande misswäxtåren, sköter ett så widsträckt
pastorat som Ume då war ännu mer än nu. I alla händelser är det dock
bättre,

att de, som veta att uppskatta Pappas meriter, hafva skäl att undra
öfver en uteblifven eller fördröjd utmärkelse, än att de skulle finna
den för tidig eller omstiverad. Mot det personliga anseendet och det
allmänna borgerliga förtroendet är dock all oficiell utmärkelse ett
intet. Men säg mig, är Fappa ordertligen nämnd till Contracts-Prost?
Eller är detta blott en tillfällig benämning under den tid förord¬
nandet räcker?

I sommar lemnade mig pappa ett paket, som skulle innehålla sal.
Mammas bref. Många år hade nu gått sedan jag på Pappas begäran
hemsände dem, och jag hade under tiden rätt ofta saknat dem. Nu
wille jag en afton rigtigt njuta af att åter få genomögna dem, öppnade
päketet och fann - hvad menar Pappa? - jo, en hop gamla quittenser
och sma breflappar från f.d. skol¬
och gymnasii-kamrater! En gruflig fruktan genomfor mig nu, att dessa
genom något hemskt misstag blifvit förvarade och i stället sal.
Mammas bref blifvit förstörda. Bästa Pappa! Skinara nu min farhåga,
om möjligt. Det skulle bittert smärta mig att ha förlorat äfven dessa
de enda minnen jag trott mig ega quar af henne.

Pappas sakrika historik öfwer nybyggs-anläggningarna i Lappmarken
har jag nu läst. Här märks nu inga tryckfel. Vid mitt besök hos Palm¬
blad häromdagen meddelade jag honom äfven detta häfte, Den intressan¬

taste litterära nyhet wi här haft på länge är första häftet