OCR Output

s.9

40

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Icke sant? Sadana stunder har man ej manga.

Sedermera under ferierna har Julen som vanligt gjort en liten
diversion. Likasom forra aret war jag afwen nu till Julafton
bjuden hos begge Fantarna. Denna gang tillbragte jag den odelat
hos Janne. Till Juldagsmiddag bjdds jaa afwen af dem begge, men
war nu hos Carl och syskonen Rogberg. Vid
kaffe Ofverraskades jag har med ett par jilklappar som wantat pa
mig fran gardagen, neml. ett gravure-portrait af gamle Prof. EM,
Fant och en liten soffkudde, wirkad och sydd af flickorna. Jul¬
dagsafton war jag bjuden hos Doct. Delldéns och middagen derpa
hos gumman Suneson; nyårsdagen till middag hos Grefvinna Claes¬
son och sist på en soupeé hos Doc Olivecrona Kamrer Schensons måg.

Trefnaden i min nya bostad, hwilken jag nu fått temligen i ord¬
ning, äfvensom de alltid tillräckliga göromålen, gör också att jag
nu lefver mer eremitiskt, än det till och med är mig nyttigt. Det¬
ta kan nu ejheller annorlunda wara, sålänge den närvarande krisen
pågår. Jag har nu nästan fullständigt lagt mig till egna möbler,

i stället att

hyra sådana, hwilket här i längden är en orimlig misshushållning.
Men till en om än alldrig så tarflig inredning af twenne rum for¬
dras likväl åtskilligt, och ehuru jag sist leden termin hade mer
än wanligt goda inkomster, wille de dock ej räcka till allt. Rest¬
en får således gå på detta ars conto. Pa lectioner far jag val .
denna termin stort intet rakna, men jag har nu andtligen lyckats
att fa ett Stipendium. Det ar nemligen det ena af twenne Ullberg¬
Ska legater till Norrlands nation, hvardera utgående med 100 R:dr
B:ko arligen. Stipendiaten far behålla det i 4 år, med ytterligare
3 års prolongation, om så skäligt pröfwar. Om jag nu dertill kan
få det Bergstedtska legatet, vet jag icke. Detta, som af samma
stipendiat ej får innehas mer än ett år och då antingen ut¬

går helt och hållet med 300 R:dr B:ko eller ock delas i twenne.
utdelas hwart annat år af Professorn i Grekiska åt hvem heldst
han i sitt fack will uppmuntra. Då det nu i år skall utfalla och
ännu, så vidt jaa vet, är ledigt, tycks det väl som borde jag ej
sakna all förhoppning; men huru mycket jag kan bygga på Palmblad,
vet jag dock icke. Då jag för någon tid sedan tillfrågade honom
om ledigheten, lät han åtminstone ej med ett enda ord förstå sin
afsidt.

Jag gissar att Pappa nu är som bäst ute på sina husförhör. Dessa

äro wäl alldrig utan sina rätt kännbara strapatser emellanåt, men