OCR Output

Källa: Umeå univ. Forksningsarkiv 39

Johan Anders Linders brevvaxling

Uppsala den 22 Nov.1850.
Goda Pappa!

Den post som medforde penninge-remissen, 300 R:dr B:ko,
kom, likasom de sednare posterna både förut och efteråt, så sent,
att dess beswarande med omgående blef rent omöjligt. Den då
medföljande i Correspondenten genast influtna artikeln torde
dock, indirect åtminstone, förwissat Pappa om brefwets och penning¬
arnas riktiga framkomst. De tvenne sista postdagarna deremot ha
mer än wanligt hopade göromål hindrat mig att skrifwa, ehuru jag
under tiden haft att tacka
Pappa för ännu ett par sednare bref. Först och sist tackar jag
dock Pappa så hjertligt för den ypperliga transactionen med lånet,
hvilket knappt kunnas få på ett för mig hyggligare: sätt, än som
nu skett. På reversen som nu omskrifen följer härhos, har Jag
tecknat 360 R:dr B:ko, eftersom jag ser att detta är ungefär
den summa som Pappa har att lemma for A.Bergstedts räkning. De
Ofverskjutande 60 R:drna B:ko torde Pappa saledes ha godheten i
mitt conto afdraga pa den forstrackning jag fick i somras.

Sistlidne Thorsdag afton besökta jag Prof. Palmblad med Pappas
bref på fickan.

De intressanta notiserna deri om Lappska quädet meddelade jag
honom helt och hållet i det jag uppläste alltsammans, ifrån och
med Pappas yttranden om hans Tidning, Tiden, till slutligen om
Pappas ledsnad öfver tryckfelen,samt Fjellners ohjelpliga indolense.
Alla dessa upplysningar ha, såsom jag förutsåg, särdeles
intresserat honom. Rättelserna erbjöd han sig att med det första
låta införa i sitt Blad. Jag underlat etheller att leda samtalet

in på frågan om de äldsta folkstammarnas och [namnligen] Lapparnas
bosättningar i Norden, och jag skall en annan gång meddela Parpa
hans åsigter i ämnet.

Med denna post följer nu äfven ett presenthäfte af Tidskriften
Frey ifrån Redacteuren, Mag. Doc. Bergstedt, som, fast obekant,
ber att dermed få betyga Pappa sin aktning. Det innehåller, så¬
som Pappa ser, ibland annat en särdeles upplysande artikel cm
Kilskriften, författad af honom sjelf.

Correspondenten redigeras nu, tills vidare åtminstone, af D:r

Lefflers aldsta son, Anton, och ryktet will äfven veta att han