OCR Output

34

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Jag har afven lofvat helsa Pappa från en af Mammas och Pappas
ungdomsbekanta, hvilken jag for nagon tid sedan traffade hos
Prof. Palmblads, samma aftön jag gjorde mitt första inträde i
familjen. Hon påstod sig genast ha igenkänt mig på min synner¬
liga likhet med Mamma, Hon bad mig blott nämna Louise Sehwerin,
så skulle Pappa nog påminna sig henne. Enka efter en Kapitén
Wigström bor hon nu här i temligen små omständigheter jemte två
söner och en dotter. Denna dotter utgör nu emedlertid hennes
glädje, och otvifvelaktigt är hon den vackraste flicka här finns,
begåfvad dessutom med en mindre vanlig sångröst och musikalisk
talang.

Men jag måste nu afbryta. Apropos! Prof. Palmblad har begärt

Pappas adress. och frågat mig, om

Ant. i marg:

s.4

Pappa hade hans Tidning, Tiden. Sista Haftet om Lappmarken har
han last. De der ranteuppgifterna skall jag meddela med forsta,
afvensom narmare besked om Examenscommisionen.

Idag ar jag bjuden pa begrafning efter Doct. Leffler. Huru har
Pappas arsvext utfallit? Tusen helsningar till Mamma, syskonen,
Lady, Doct. Gfms och alla vanner fran

Pappas Theodor.