OCR Output

33

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

den tydelse det har, undrar jag dock storligen hvad kraft och
betydelse det kan ega så framt ej blotta datum ("den 2 Otc.
1850") tillräckligt skall kunna antyda, att det angår detta

års ränta.

Hvems lanet ar, på hvilket denna ränta erlagdts, finnes ejhell¬
er angifvet, utan endast ett quittogifwaren “af H:r Pastor
Linder uppburit 28 R:dr 24 sk. B:ko utgörande ett års ränta,
som quitteres".

Beträffande storleken af den lånesumma, jag nu behöfver, så,
enär den erbjudna, ej öfverstiger 300 R:dr B:ko, war det natur¬
ligtwis min önskan att deraf bekomma så mycket som möjligt. Dock
hoppas jag, att jag äfven med afdrag af den försträckning, Pappa
hade godheten gifwa mig i sommar, bör temligen kunna reda mig.

Mina inkomster denna termin skola väl dock räcka till vivere
och hyra, och nästa termin böra de äfven betäcka räntorna. Får
jag dertill, så¬
som jag. hoppas, vid nästa års slut. Bergstedska Legatet (300 R:dr
B:ko), och dertill får lägga inkomsterna af den blifvande Examin¬
atorsbefattningen (vid pass 100 R:dr B:ko), så vore det märkvärd¬
igt, om jag ej då skulle komma på redig fot. Mitt närvarande,
under sista tiden åsamkade Debet, utgör nemligen, såsom jag munt¬
ligen uppgaf, vid pass 300 R:dr B:ko.

Hade jag nu haft ett formulär för förbindelsen, så skulle Rev¬
ersen nu hafva följt härhos. Skulle nu dröjsmålet medföra någon
swårighet, så må jag gerna datera Lånet från den dag, då det blef
Ledigt till disponering.

Anton har nu warit här ett par dagar, hwarunder wi ofta träff¬
ats, Han lärer nu äfven
skrifva hem till Mamma. Ack henne glömde jag wisst att tacka för
den så särdeles välkomna förstärkning jag före afresan fick i
mitt klena linne-förråd. Jag begriper ej huru hon under allt bråk
och bestyr derhemma kunde ha tid och tankar derför. Goda Pappa!
tacka henne nu hjertligt å mina vägnar för denna godhet.

Ett annat ännu mera oväntadt sammanträffande hände mig härom
dagen, då jag händelsevis mötte Christopher Lindahl, som genast
stannade och igenkände mig, utan att dock jag kunde känna igen
han. Då jag sist för vid pass 12 år sedan såg honom war han ännu
under sin uppväxt. Han ligger nu här för att söka sig en Dis¬

tillators-befattning.