OCR Output

In
WwW

32

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala den 15 Oct. 1850.
Goda Pappa!

Då jag mottog Pappas sista bref, förestod min disputation så
nära, att dess beswarande med omgående post blef mig omöjligt.

På Pappas fråga om mitt specimen ser jag ock att Pappa råkat
glömma den pa titelbladet derfor utsatta tiden, sistleden Lor¬
dags e.m. den 12 dennes. Ej utan någon oro motsåg jag denna dag;
men - Gud vare Lof! - hela acten har aflupit lyckligt och wäl.
Min första opponent war Mag. P. Lithner, Jemtland [us], den andra
2. Grape (från Pajala). Någon

extra-opponent framträdde denna gång icke.

Men en bra oväntad illustration fick arten derigenom, att den
bevistades af Prins Gustaf, som kom i detsamma som 1:a opponent¬
en framtradde och quarstannade till dess den 2:a opponentens 1:a
argument war beswaradt. Bland närvarande Academici såg jag Prof.
Spongberg, samt Docenterna Wahrenberg och Malmstr6m j:or, for
öfrigt inalles omkring 15 4 20 åhörare. Facultetens Decanus, Prof.
Palmblad lar ha warit pa vag, men mast wanda om for den forfar¬
liga blåsten, som war så häftig, att Prins Gustaf, efter hvad han
sjelf yttrat, måst gå baklänges. Prof. Palmblad skulle
också ha gjort detsamma, "men", mente han, de skylla mig nog ändå
att wara retrograd".

På erinran af Rector hade jag dagen förut uppwaktat Prinsarne
och presenterat dem exemplar af disputationen. Likaså Erkebiskop¬
en och Stadsrådet Grubbe.

Men då naturligtwis numera ingen talar om min arma disputation,
skola dock många Upsalabor i hela sin lefnad med rysning påminna
sig denna dag. En eldsvåda, som under den starka blåsten redan
på morgonen utbrutit, hade innan middagen, nästan ohydadt, lagt
i aska härvarande hospital för sinnessvaga, af hvilka öfwer 20
sägas wara innebrända!

Pappa kan då lätt tänka sig min sinnesstämmning, der jag satt
och hörde brandklockornas hemska klämtning och larmet af förbi¬
stormande menniskor och sprutkarror, under det. dock tanken på
den förestående acten ängsligt quarhöll mig på min plats. Att
jag under slika förhållanden ej fick disputera solo war emedler¬
tid ganska märkvärdigt.

Tack gode Pappa, for quittenset. Jag formodar att det gäller

de rantemedel, som jag skickade under sistledne Maj manad. Med