OCR Output

31

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Goda Mamma !

Hvad jag nu ville tacka Mamma för de så oändligt wälkomna sänd¬
ningarna från hemmet! Det var ingen Liten fägnad för mig att på
detta sätt bli hågkommen af Mammas godhet. Hade det nu äfwen kun¬
nat ske genom Anton, så att jag fått träffa honom och wi som wan¬
ligt fått glamma tillsammans en stund om alla Kära derhemma, så
hade nöjet varit fullständigt; men förmodligen hade han denna
gång ingenting alls att
beställa i den lärda staden. - Mamma torde wisst le, då jag nu
berättar att örngottet befanns wara så stort, att, då jag lät
klippa det itu, blef det precist lagom till twå. Så när hade jag

sagt, att förhållandet warit detsamma med skjortorna, men jag

"skulle då i egentligaste mening ha skurit litet i växten, såsom

Mamma sjelf gjort. Med min tillvext lärer dock numera allt hopp
wara ute, så att, om Mamma någon annan gång skulle få samma god¬
hetsfulla infall, jag då skall hålla mig framme med en tillför¬
litlig uppgift på alla mina små dimensioner.

Underligt nog är det denna gång genom bref från vännen Lector
Östling, som jag fått underrättelser om Isak, och mycket alada
underrättelser dertill. Han är, skrifver han, en rask och snäll
gosse, och har nu i Hernösand sin plats näst den öfwersta bland
sina kamrater. Tänk om jag ännu skulle wara quar här, då han
kommer, och kunna helsa honom välkommen såsom en snäll student!

Jag kan nu äfven helsa Mamma från en annan nära bekant, som
jag helt oförmodadt igår träffade i ett sällskap hos Doctor Glas.
Kan Mamma gissa hvem? Hon kände mig icke och säkert var detta
möte lika oväntadt för henne.

Först då jag, efter att ha hört hennes namn, utan omsvep frågade
henne om hon ej i Löfånger var med på Pappas och Mammas bröllop,
måste hon sjelf fråga mig efter mitt. Det var en Mamsell Ulfhjelm,
eller Fröken, såsom jag för säkerhetens skull kallade henne, utan
att jag vet hvilket är det rätta. Hon bor nu här öfwer wintern

hos Adjunkten Falk, med hvars döttrar hon lär ha gjort närmare
bekantskap under en deras resa ditupp. Det tycks wara en mycket
god och förståndig flicka. Då vi på quällen skiljds, bad hon mig
mycket helsa "Tant Linder".

Lef väl, goda Mamma och ännu en gång hjertligt tack för den så
trefliga sändningen. Helsa alla syskonen och vännerna derhemma
tusenfallt från

Theodor