OCR Output

29

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala den 27 Sept. 1850
Goda Pappa!

Hjertlig tack för sista kärkomna brefvet. Det var ändå lyck¬
ligt att brefvet med vuen ej kom alltför sent. Pappa får nu så¬
ledes, under tiden innan Kempffs återkomst från Haparanda, till¬
fälle att gifva stycket den öfwerenskomna infattningen på hvitt
velin. Säkrast torde vara att på samma gång spänna äfven detta.
Vigast och fullkomligt säkert sker detta så, att straxt sedan
det hvita papperet är spänt och ännu ej torkat, strykes sjelfa
stycket på baksidan helt lätt med tunnt stärkelseklister och
fästes så på det underliggande hvita velinet,
hvarigenom begge papperen bli spända på samma gång. Först klipp¬
es naturligtvis stycket intill lavuren. Under venstra hörnet kan
ju Pappa sedan teckna: J.A. et T. Linder, pater et filius, del.
1850. —- och midt under: SANDVIK - samt derunder andtligen, om
Pappa så tycker: (Minne af den 30 Juli 1850.). Slutligen en linea
omkring lavuren.

Ett bra vigtigt apropos war frågan om revers-omsättningen eller
lånet. Hur nödigt det just nu är för mig att utan afbrott få af¬
sluta mitt specimen, känner Pappa redan tillräckligt. En nyss
tillkommen omständighet gör saken ännu angelägnare. Gynnsamma för¬
hållanden ha nemligen fogat så, att redan nu i höst erbjudit mig
Exa¬
minators-befattningen vid Student- examen i Grekiskan. Prof.
Spongberg har nemligen nu sökt och erhållit befrielse från detta
göromål. Jag afböjde dock anbudet nu, eftersom Docenten i ämnet,
Mag. Bergstedt, ehuru numera Lärare i Sanskrit, kunde förmå att
åtaga sig denna befattning till dess jag hunnit blifva utnämnd.
~ Kunde blott Pappa se någon utsigt om att jag i början af Maj
nästa år deruppe skulle få upp ett lån, lika tryggt och fördel¬
aktigt som detta, så skulle jag nu åtnöja mig med att blott om¬
sätta, i fall detta tjenar till något. Men i annat fall och efter¬
som jag innan medlet af nämnda månad måste wara beredd att upp¬
göra och redovisa
för Nationskassan, så torde wara tryggast, att lånet göres nu.
Dermed vinnes ock att jag nu under terminen kan afsäga mig alla
collegier och nästa termin, fri och ledig, taga skadan igen. Om
således Pappa är god och hjelper mig med denna negaciation, så

kan jag kanske med nästa post få ett formulär för reversen, så