OCR Output

28

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Uppsala d. 1 Nov 1850
Goda Pappa!

Jag skyndar nu att tacka Pappa fd6r brefvet med gardagsposten
och attdOfversanda reversen. I formularet har Pappa uppgifvit
summan på twå olika sätt, hvarföre jag nu, oviss hvilkendera är
den rätta, här öfversänder twå olika förbindelser. Den orätta

torde Pappa genast upobränna.

För nödig säkerhets skull lärer Pappa vid summans öfversändning
begära öppen recommendation, då denna numera är den
enda, som ger någon garanti. Också önckade jag att Pappa ville

adressera brefvet till J.E. Fant, Consistorti-Notarien, pa det

jag ma slippa alla vigilato6rer.
Prof. Palmblad får jag sannolikt bästa tillfället att träffa
i morgon eller Söndag, och skall då ej underlåta att äfven
lemna honom tryckfels-förteckningen. Också jag har på Pappas
vägnar ej varit litet harmsen öfwer dessa förgargliga tryckfel. ¬
Kronprinsen väntas i morgon

Mera snart fran Pappas sonligt tillgifne

Theodor