OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 26

Johan Anders Linders brevväxling

R:dr, men hvilka jag dock torde få afdragna på hyran.

Redan härntaf ser Pappa att jag sedan min återkomst haft rätt
mycket bestyr.

Ej underligt således att jag kommit till korta med mitt löfte
angående vuen af Sandviken. Bra ledsamt vore, om nu detta dröjs¬
mål gjort det omöjligt för Pappa att ännu i sommar öfversända
stycket med Kapitén Kempf. Likväl, om det skall lithografieras,
går detta ej så fort och gravören torde nog alltid velat hafva
några veckor på sig. Önskligt vore nu, att Kempf vill vända sig
till Cardon eller Strömer; de öfriga äro jemförelsevis temligen
simpla dilettanter. Om då K. sedemera vid sin första Wasaresa
nästa vår helsar Asessor Boy med denna present, vore ej detta
lika wackert och artigt? I alla händelser wäntar jag af hans
hederlighet

såsom äkta gentleman, att äfven ag får några exemplar af dem
som tryckas.

Min aning, att jag genom den uppskjutna resan skulle gå miste
om tillfället att träffa Wimmercrantz, slog tyvärr fullkomligt
in. Då Berzelius kom till Stockholm, war han redan der, wiss att
då finna mig om bord. Sina saker hade han nu redan afsändt och
måste derföre sjelf resa med den återgående ångbåten, hwilket
gjorde att wi då omforos om natten på Ålands haf. Med Östling
hade jag på lika sätt omfarits på vägen emellan Örnsköldsvik och
Hernösand. |

Prof. Palmblad har jag nu besökt för att återtaga mitt manu¬
script. Jag fann honom
särdeles nöjd och har sedan äfven erfarit hans belåtenhet genom
andra. Vid samma tillfälle lemnade jag honom enligt löfte de
hittils utkomna häftena af Pappas Lappmarksbeskrifning. De skulle,
sade han, blifva hans afton-lecture.

Ups. d. 7 sept. Frithiof är nu kommen och med honom bref från
Pappa. En dubbel fägnad. Men bra smärtande woro underrättelserna
från Fredrika. Det är grufligt; men bör man ej kunna hoppas att
det värsta nu är förbi? Kunde blott ett bref muntra henne, så
vore det ändå en liten tröst. ¬

Samma dag, som Frithiof, eller Onsd. d. 4, anlände äfven Euréns,
hos hwilka jag då spisade
quäll. Thorsdagen användes för beseendet af stadens märkvärdig¬

heter och aftonen tillbragte vi hos Prof. Glas. De afreste dagen