OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 25

Johan Anders Linders brevväxling

Goda Pappa!

Småningom börjar jag nu åter komma in i mina afbrutna syssel¬
sättningar. Minnena från hemmet, och af den myckna glädje jag
der njutit, ligga ännu så friska för mig, att jag wäl behöfver
det närvarandes hela påträngning för att tillräckligt lösrycka
mig ifrån dem. Men, så dyrbar än den nu förslösade tiden warit,
kan jag dock alldrig ångra min resa. Jag känner meå mig, att
den i många hänseenden medfört mycket godt, och främst af allt
står deribland nöjet af det förtrogna samspråk, jag nu fått hafva
med Pappa, hwars godhet och hugnad ock alltid skall blifva min
största uppmuntran.

Vid ankomsten hit låg redan en mängd under tiden inlemnade
latinska exercitier framför mig, och tillika förestod mig att
genast flytta med allt mitt pick och pack. Den våning, i hvilk¬
en mina rum lågo, war nemligen nu under reparation för att mot¬
taga vardfolket sjelft. Hvar jag skulle bo, wisste jag icke,
ty fore uppresan hade det ej lyckats mig att hyra något lämp¬
ligt rum. Det blef således ett grufligt rännande kring staden,
der min spaning dock slutligen hade en oväntad framgång. Jag
har nu för första gången hyrt en duplett,
men bättre och trefligare läsrum har jag också ännu alldrig
träffat på. De ligga i andra våningen af det gamla Franciskaner¬
klostret vid Fyris-an, med utsigt öfwer utåt St.Eriks torg och
domkyrkan. I våningen under mig bor en Collega Scholae med sin
gamla mor och bredvid mig bebor en gammal bekant, en promorend¬
us Rydberg, de begge öfriga rummen. R., som ock nu är min egent¬
lige hyresvärd, är en särdeles hygglig, arbetsam och genom sina
insigter bra intressant granne.

Nu, då ännu sysselsättningen med mitt specimen hindrar mig att
rätt lägga an på inkomster, hade jag wisst ämnat att ställa allt
på den strängaste hushållning, men då nu sådana
rum erbjödos, kunde jag ej förmå mig att släppa dem. Allt mera
evårt blir det nu också att berga mig med ett enda. Ett snyggt
enkelrum kostar vanligen 25 R:dr[Rys|i terminen utan möbler,
en hygglig duplett 30 a 50, och möblerade detsamma i Banko. För
denna betalar jag 40 [Rysk Några möbler har jag sjelf sedan
gammalt, och några andra har jag nu tillhandlat mig af R. för
billigt pris och på 2/3 års kredit. Väggar och tak, nu decser¬

ade af ett halft sekels rök och damm, har jag väl påkostat några