OCR Output

23

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Uppsala den 14 Maj 1850
Goda Pappa!

Inom knappt halfannan manad har jag nu ej mindre tvenne bref
att tacka Pappa för, af hvilka det första möttes på vägen med det
sista. En sådan brefskuld hade jag väl ej samlat på mig, om jag
ej under tiden, jemte mina vanliga nu alltmer brådskande göromål,
dels haft otroligt mycken officiell correspondens, dels ock
velat sända min års-ränta, hwartill jag först nu är i tillfälle.
Om dennas storlek, äfvensom om sjelfa lånesummans, finner jag nu
till min ej ringa blygsel, att jag haft bra liten reda. En sär¬
deles fägnande underrättelse var det emellertid, att mitt lån
är min¬
dre än jag hittills vågat förmoda. Deremot har jag hela tiden
tagit för gifvet att räntan varit 5 procent, och författningen
om bevillningsavdrag har alldeles fallit mig ur minnet. Emedlertid
måste det ju förundra mig, att Pappa alldrig gjort någon anmärk¬
ning vid mina förra ränte-sändningar. Förträffligt var det i alla
fall att nu få bestämdt veta räntornas verkliga belopp äfvensom
att Pappa fått och hädenefter får dem genast quitterade, på
det ej något slikt må inträffa, som Pappa nu synes böjd att
misstänka, nemligen dubbel räntebetalning. Då jag nu således här
innelyckt sänder 28 R:dr 24 sk, B:ko, får jag bedja Pappa att ännu
med mildhet se på mitt förra till en del oförvållade skuldregister.

Pappas: sista bref jemte åtföljande till Anton
kom fullkomligt i god tid för att ge mig tillfälle att passa på
honom vid genomresan. Ett bref, hvari jag uttryckligt uppgaf att
jag hade hos mig ett angeläget bref till honom från Pappa, in¬
lade jag således i Dagboken och skaffade mig fullkomlig visshet
att det ej skulle kunna undgå honom. Tänk då min öfverraskning,
när jag några dagar derefter får ett bref från Stockholm, hvari
han erkänner att han rigtigt bekommit min biljett, men tillägger
att han hitkommit så sent på natten, att han för att passa på
ångbåtens afgång på morgonen, ej hann att uppsöka mig. - Hvad
är nu att göra? Om sin adress eller resetour nämner han intet
och ber mig ejheller att skicka brefvet. Som jag dock bör taga
för afgjordt, att han snart inträffar i Norr¬
köping och att i alla händelser hans principal säkrast kan till¬

ställa honom brefvet, ämnar jag i morgon sända det dit under