OCR Output

21

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

ungdomlig, att påminna honom den tiden då Pappa och han spat¬
serade i kapp på kroppåsen af Burträsks kyrka.

Wi ha här nyligen haft besök af Kronprinsen, Akademie Canz¬
lern. Jag uppvaktade och tackade för mitt Stipendium. Pappa
vet, att
Prinsarna Gustaf och August här tillbragt höst-terminen. Så¬
som förut war jag ock nu bland dem, som hade nöjet deltaga i
deras enskilda aftonsällskap. - För öfrigt är jag högst sällan
ute. Hos Fantens, Rogbergarna, Glaséns, Delldéns, och Schensons
har jag varit en eller annan gång. De angenämaste stunder kan
jag ock tillbringa i det älskliga hus, som här var Landshöfding
Järtas och vännen Meyerbergs hem, jag menar den innerligt goda
och respectabla Grefvinnan Claessons. Hon och hennes dotter,
som är ett ogift medelålders fruntimmer och med ovanligt för¬
enade hufvudets och hjertats egenskaper, bemöta mig med ett så
innerligt och aktningsfullt intresse, att jag knappt vet någon¬
ting som så uppmuntrar mig i de mulna ögonblick, då iag vacklar
och ej tror mig om någonting alls. På samma sätt omfattades af
dessa &adla menniskor afven Meyerberg och Östling. De ha på det
vänligaste sätt bett mig att en gång för alla anse mig som hem¬
ma 1 deras hus. Det har derföre kostat mycket på mig att, så
upptagen jag nu är, ej oftare kunna njuta deras ädla, för själ
och hjerta bildande umgänge.

Från Östling har ej längesedan haft bref. Jag kan ej neka mig
nöjet att citera ett ställe deri, hvarest han talar om sitt som¬
marbesök i Umeå. "Något för dig kärase", säger han, "ibland des¬
sa ställen kan jag icke helsa dig från, än din moder och faders
boning. Wid den förra satt jag mången gång, betraktande dess
enkla men wackra sinnebild, medan Jeanette i tacksam och vörd¬
ande hågkomst af henne, som hvilade derunder, smyckade grafven
med sinn blommor; - den sednare hade, sedan sist, undergått en
så stor och präktig förändring, att den just kunde gå an till en
landt-villa åt en Minister tillochmed sin praefixe com. Det är
någonting bevändt med en sådan bostad, och på [Herrans] strand
till på köpet!”

Vid passande tillfälle ber jag Pappa tacka Jeanette L. för en
hågkomst, som så hedrar hennes hjerta!

Ett exemplar af Ihres Glossarium har under terminen gått på

auction här, men gick så högt att jag ej vågade inropa det, då