OCR Output

s.9 pag.5

19

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

disse Venetianere. [Desugtet] vover jeg at bestride denne Men¬

og at antage:

Det har aldrig existeret noget Frisland, men det, der under

dette Navn er afbildet paa Zeniernes Kaarte, er Faergerne.

Dette Kaart er sammendraget efter Saga, men ei af nogen S¢g¬

mand, der selv i fure Aar havde befaret dette Farvand.

Historien om Zeniernes Reiser, fornem [melij] den Deel deraf,

som angaaer Nicolo Zeno, er saa opfyldt med Fabel, at den

ikke i mindste Maade kan give Oplysning om Nordens davdrende

Tilstand.

Saavel Historien som Kaartet ere hgist sandsynlig sammensatte

af Nicolo Zeno den Yngre, i f¢glge de Efterretninger, som hav¬

de naaet Italien herom, i Midten af det 16 Aarhundrede, det

Tidspunkt, da man der kom til Kundskab om og fik Intresse for

det forsvundne Grgnland.