OCR Output

S.9 pag.5

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 18

Johan Anders Linders brevväxling

Da Hvalfanget og Fiskeri bleve Erhvervsgrene. der beskjaeft¬
igede kundreder af Skibe i de nordlige Farvande, indhentedes
Tid efter andren flere Efterretninger om dem; men deels de phys¬
iske Omstaendigheder, som i disse Farvande frembringe optiske
Bedragerier, der gifve Feiltagelser saare (högst) undskyldelige,
deels de dåverende Sgfaerenden Mangel paa Kundskab, gjorde: at
mange af disse Efterretninger ledede fra Sandheden och

skabte indbildte ger, som Enkhuisen (uden Tvivl Forranskning af

Aegis-ey), Bus, etc. Imedlertid saaes selv i dette Tidspunkt

aldrig det saakaldte Frisland, og det var saakaldte Frisland,
og det var saaledes forsvundet af Kaarterne, allerede forend
den almindelig blevne kundskab om Maaden af finde sin Laengde
tilsges havde sat enhver S¢gfaerende istand til, med. Ndjagtig¬
hed at kjende sin paardrende plads; thi herved ere Sdékaarterne
blevne rensede for de Fejl, som havde indsnuget sig i dem, og
vi have nu faret Vished om at der i Nordhavet, mellem Europa
og Amerika, Syd f6r Polarcirklen, findes hverken faerre eller
flere Yer end de, som anf@gres i de 6 til 700 Aar gamle Sagaer. 1.)
Visheden herom troen jeg er tilstraekklig, for at kunne antage,
at enhver Efterretning om @er, af den St@rrelse at de have ud¬
ret beboede, hvilke i Mellemtiden skulde udre opstaaede og
atter forsvundne, naar den ej stg@tter sig paa bevislige Data,
er Fahl.

1.) Den eneste Undtageln gj¢gre Gunbj¢grns-Skjaerene, heri Til¬
vaerelse Isen ei har tilladt at overbeviste sig om i den nyere
tid.

Som en F@lge heraf vare Zeneirnes Reiser, midt i det forrige
Aarhundrede, almindeligen anseek som Fabelaktige, endskj@ndt
man dengang ei besad saa mange Beirser derfor som nu. Denne
Mening blev f¢grst rystet af Forster, som i sin 1884 udkomne
"Geschichte der Entdeikungen in Norden" anfgrer Grunde for Rei¬
sernes Agthed; Eggers helder til samme Mening i sit bekjendte,
1792 udkomne, Priisskrift; og endelig sggte den endnu levende
Cardinal Zurla ved sine 1808 og 1818 udkomne Skrifter: Disser-~

tatione intorno ai viaggi e scoperto settentrion: * at saette

denne Agthed udenfor alt Tvivl. Denne Mening deelte endvidere

Zack, Buache, Malte Bruh, Walckenaer etc., og slige Vidnerbyrd

have naturligtviis maattet virke paa den Biographie, Hvor de

la Roquette senest, i Biographie Universelle, har udkastet af

* Otydligt i originalet