OCR Output

pag.3.

pag.4

fc ö 5 : ‘ 17
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Nordisk Tidskrift for Oldkyndighet, udgivet

af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.

Andet Binds fgrste Hefte. Kigbenhavn. 1833

Bemaerkningar over de Venetianerne Zeni tillskrivne

Reiser i Norden; af C.C. Zahrtmann, Capitainlieutenant.

- - - Venetianerne Zenis Reiser bleve bekjondtgjorte omtrent 170
Aar efter den Tid, de angives at udre foretagne. Den Tillid, man
skjenkede dette vaerk, havde en hgjst besynderlig Indflydelse paa
den Jorestilling, man gjorde sig om Gr@gnland. Den bragte Frobish¬
er til antage Landet ved Kap Farvel for en @e, og for Zeniernes
Frisland, og som Fglge heraf antog han atter Labrador-kysten for
Grgnlands @stkyst. Herved opstod den i Sgfartens Historie maerke¬
lige Ting, af han paa sine forskellige Reiser forbiseilde og saae
det Land, som han antog han gik at undersdge, endskjgndt

disse Lande, Labrador og Grgnland, afvege 20° fra hinanden i
Laengde, och det allene fordi han traede paa en Italiensk for¬
telling. Denne Vildfarelse var saa grundfaestet, at den ikke op¬
dagedes, enskjgndt andre engelske Sg@farende, faa Har efter, be¬
feilede de samme Steder, visende dem paa Labrador-kysten, af den
medfgrte at Grgnland i over to Aarhundreded paa alle Glober og
Kaart afbildedes som giennemskaaret af et indbildt Frobisher¬
Straede.

Vel siger Frobisher jeh, at han landede paa Kysten af Labrador
(hvilket ledede Lévengrn til, i Videnskabernes Selskabs Skrifter
for 1786, af udvikle, at Forbishers [Stridde] ei var i Gr@nland)
men maa erindre at Frobisher ansaae Labrador og
Grgnland for en i et lgbende Kyst. Efter at Davis havde fundet,
at Grgnland og Labrador vare adskilte ved et Straede, antoges
Frobishers Straede at vere et smallere Inlgb fra Nordhavet til
Baf- |

fins-Bugten, og kaldtes derfor Augustum Frobisher til Motsaet¬
2 1

ning af Davis Fretum, hvilket alt tydeligst sees af Cornelius
Wytthoffs i Aaret 1597 i Lgwen udgivne Tillaeg til de Ptolomai¬
ske Tavler, hvor Kaartet over disse Egne godtgjgr (visar) den
Flidt, hvormed Forfatteren hav studeret alle, dengang nyeste,
engelske Reiser, og ikkun i saa Henseende er bleven vildledet,
ved at troe paa Zeniernes Frisland, og deremod ei paa deres

Grönland.