OCR Output

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv 16

Johan Anders Linders brevväxling

Goda Pappa!

Måtte jag nu ej komma sent med de upplysningar Pappa begärt!
Jag har under tiden warit strängt upptagen och haft bra få mel¬
lanstunder att disponera. Då Wimmercrantz reste till Hernösand,
hörde han sig för på alla håll för att under tiden få en vica¬
rie, men öfwerallt förgäfwes. Äfven jag nekade i sista stunden
och han wille ej heller enträget yrka derpå, då han alltför
väl kände min egen brådska; men då till slut ingen annan till¬
flykt fanns, nödgades |
jag öfwertaga alla hans lectioner. Ett nytt hinder således, men
hwars afböjande sannolikt haft till följd, att W. ej kunnat få
sin syssla.

Angående öarna Bus och Frisland, som aldraförst nämnas i ett
1558 utkommet verk, jemte charta, af Venetianaren Nicold Zeno
den yngre, har jag gjort ett utdrag ur "Nordisk Tidskrift for
Oldkyndighed", och som jag nu här bifogar. De i slutet uppställ¬
da hufwudpunkterna genomföras sedan i Tidskriften på ett sätt,
som ej gerna lemnar något twifwel om deras rigtighet. Bland an¬
nat anföres af N. Zeno uppgifna ortnamn i
hans Frisland, som fullkomligt motsvara sådana som tillhöra
Faeröarna. De fullständigaste upplysningar i frågan skulle utan
twifwel kunna hemtas ur det för några år sedan utkomna stora
och klassiska verket "Gr@nlands Mindesmaerker", afvenson ur de
annu vidlyftigare "Antiquitates Americand" af Rafn, men hvilka
tillfället ej medgifwit mig att rådfråga. Kanske göra ock de
bifogade anmärkningarna tillfyllest.

Hvad jag nu wille tacka Mamma, som fägnat mig med de så oänd¬
ligt välkomna sändningarna! Örngottet war så stort, att det
blef alldeles precist lagom till twå.

Östling helsar mig ifrån Isak, "såsom från en rask och snäll
gosse. Han blef secundes inter pares" - - skrifwer han, och
Pappa har ingenting nämnt härom! Det war sannerligen en bra
glad nyhet. Kanske är jag ännu quar här, då han kommer!

Lefflers lax tog ingen minsta skada. Moster Hanna har fått
sitt bref, innelyckt i ett från mig sjelf. Hennes fjerding är
och hemtad. ¬

Tack, bästa Pappa, för den med brefvet följande liquiden för
plancherna! Men huru står det till med Ränte-affairen?

Jag måste nu sluta. Hjertliga helsningar till alla

från

Theodor.