OCR Output

1. e . . . 15
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

goring vid Läroverket och ådagalagd larareskicklighet, och i
begge dessa delar har den ene sökanden mycket gynnsamma wits¬

ord. Nödigt blefve således, om jag skall söka denna plats, att

under förra hälften af Wårterminen tillbringa någon tid i Stock¬

holm för att initiera mig i undervisningssättet och låta pröfwa
mina lärare-egenskaper. Med ansökningen will jag dock, om möj¬
ligt, gerna dröja till jag här hunnit aflägga ett Docentur¬
specimen. Såsom tjenstgörande vid detta Läroverk kan man genom
permission stå quar såsom Akademist.

Jag sänder nu detta med Studeranden Marin, som nu reser till
sjelfwa hembygden, der hans mor numera lär wara en af Pappas
närmaste grannar. Eftersom ett sådant tillfälle erbjuds, will
jag äfwen bifoga ett par tre velin-exemplar af verserna till
Biskop Bergman, af hwilka Pappa wid tillfälle kan presentera
ett till D:r Gfm. eller Doctorinnan, och ett till den gamla
vännen "Lady".

Derjemte låter jag äfwen följa några exemplar portraiter,
föreställande wår f.d. sånganförare, Mag. MeyYyerberg, som efter
en långvarig sjuklighet här afled sistlidne Midsommardag, i
lifstiden högt värderad, aktad och afhållen
för sitt rena och älskliga wäsen, sin redbara och ädla karak¬
ter. Bilden, i sådan den här wisar sig, tecknade jag ett par
dagar före hans död. Jag har i denna troget sökt att återge
allt anda till de minsta detaljen, och man säger att jag lyck¬
ats förunderligt. Att låta lithografiera det, föll mig alldrig
in, utan detta har nu skett på några hans närmare vänner ytt¬
rade önskan. Jag twiflar dock ej, att företaget skall bär sig.
Det föll mig nu in, att jag bland Collegerna i Ume äfwen kunde
få några afnämnare. Priset är 24 sk, B:ko exemplaret. Först ber
jag dock Pappa wälja sig ett exemplar till minne af mitt första
i gravyr publicerade originalstycke i portrait-väg.

Nu måste jag väl sluta, för att hinna inlägga alltsammans före
Marins afresa.

Apropos! Kan Pappa hjelpa Sophie med att sända en burk åker¬
bärs-sylt till Schensons, så wore det bra lyckligt. Hon har stän¬
digt uppskjutit dermed och kommer väl alldrig dertill på egen
hand, helst der hon nu är.

Lef väl, goda Pappa! Hjertliga helsningar till Mamma och sysk¬
onen och alla vänner från

Theodor