OCR Output

x)

14

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Upsala den 29 Sept. 1849
Goda Pappa! |
Nyss återkommen från ett par dagars besök i Stockholm fann jag
på mitt bord en biljett från Doctor Leffler, innehållande liquid
för den halftunna lax, som han under tiden bekommit, utgörande

enligt pappas Räkning B:ko R:dr 22:18.8 eller med afdrag af frakt

från Stockholm och åkarpengar för Moster Hannas fjerding: 22:2.8,
hwilken liquid nu följer här innelyckt.X) Moster Jeanette har
redan fått underrättelse om fjerdingens hitkomst, och jag twif¬
lar ej att den snart blir hemtad, hwilket nu är så mycket nödig¬
are som den under wägen tagit läck.

Min resa till Stockholm hade denna gång
till ändamål att underrätta mig om utsigterna till ett par nu
der inträffade lediga platser. Af Tidningarna torde Pappa sett,
att Knut Geijer, äldste sonen till Professorn, nyligen helt hast¬
igt aflidit. Han war Amanuens vid Riksarkivet, der han skötte
Registratorebefattningen. Hvem bland de öfriga tjenstgörande Ama¬
nuenserna nu kommer att Gfwertaga denna befattning, ar annu oaf¬
gjordt och lar val fdérblifwa det till dess Riksarkivarien Nor¬
ström återkommer från utlandet. Man håller dock ej otroligt att
det blir Amanuensen Styffe, som tillika sköter Amanuensbefatt¬
ningen wid Witterhets Hist. och Antiquitets-Akademien. På endera
stället kunde då möjligen en plats bli ledig, hwilken i förening
med: en annan kunde wara god att ha, ty ingendera för sig är till¬
räcklig att föda sin innehafware. En Ordinarie Amanuens vid Riks¬
arkivet uppbär för närvarande 600 R:dr B:ko i anslag, och den vid
Antiquits Akademien tjenstgörande 200 B:ko, sålänge åtminstone
som den Ordinarie Amanuensen lefwer, hwilken, såsom oduglig, ej
gör numera någon tjenst, men dock fått behålla en del af lönen.

En annan ledighet är den, som den nästkommande Maj inträffar
efter nuvarande Läraren li Latinet vid Elementarskolan i Stock¬
holm, Mag. Docens Dahlström, Norrli. hwilken nyligen fått Pastorat.
Der aflkeges intet Specimen, utan alla platser tillsättas af
Directionen, hufvudsakligen fäster sig wid öfwervägande kunskaps¬
betyg. Sådana ha ei kunnat presteras af de twenne sökande, som

hittils anmält sig. Men der jemte fästes äfven afseende på tjenst¬

Skillingarna, som skulle göra för mycket omak på vägen, torde

Pappa ursäkta att jag håller inne.