OCR Output

s.10

s.11

s.12

7 5 : : a 1
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 2

Johan Anders Linders brevvaxling

fulla, men jemförelsewis föga nytt innehållande provins-beskrif¬
ningar, som i de sednare

åren riktat wår statistiska litteratur. Med någon liten utwidg¬
ning i plan och utförande skulle den helt naturligt blifwit den
intressantaste och begärligast lästa af dem alla. Lappland är
dock framför andra landskaper oaktade de här och där strödda
underrättelser, man finner i resebeskrifningar och journaler,

ännu alltid i det hela en terra incognita, äfven för oss Sven¬

skar. Och dess inbyggare sedan! Om dem skulle man ännu helt
wisst kunna fylla hela volumer, utan att tryta på ämnen, som
alla egde nyhetens behag. Detta urgamla, besynnerliga folk

med sin ännu midt i civilisationen bevarade men obemärkt bort¬
döende nationa¬

litet, och som kanske trognast bland alla nordens stammar bär
prägeln quar af deras ursprungliga nomadlif, har ju forst i de
sista åren börjat ådraga sig ett allmännare deltagande. Det ar
ju med dem likasom med Amerikas Indianer, som först nu, då de
börja förswinna från jorden, blifwit föremål för de för släg¬
ters historia mycket vigtiga, mest värderika forskningar.

Ej utan förwåning läste jag den så lifligt beskrifna färden
till Muddus och Tarrajauer. Blott den, som sjelf företagit en
slik fjäll-vandring, kan skildra så; och att Pappa, såsom be¬
rättelsen tydligen tycks förråda, har gjort den, war för mig
en fullkomlig nyhet. I min tanke har Pappa ock beräknat klokt,
som walt
resebeskrifwarens och berättarens friare manér i stället för
det stela geographiska och systematiserande, der mängden af
läsare afskräckes redan af den lärda uppställningen. Just der¬
före skulle jag, om ej skriften här haft ett särskildt syfte,
kunnat önska bort de första twå bladen, eller i annan form
welat se deras innehåll inflätadt i berättelsen. Mot dem stick¬
er verkligen det öfriga bjert af med sina så saftigt målande,
så uttrycksfulla och riktigt poetiska drag.

Då jag nu tänker på min egen fattiga afhandling, kan jag ej
annat än önska, att äfwen den i sitt slag måtte lyckas så som
Pappas och röna en smula af det bifall, som den vunnit.

Jag skulle då ej skatta mig litet lycklig. Innan jag kan af¬
sluta den, måste jag dock afbida några utifrån requerade skrift¬

er, nödvändiga för undersökningen i ämnet. Jag har nu nemligen