OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv 10

Johan Anders Linders brevvaxling

Upsala den 14 sept. 1849
Goda Pappa!

Jag skyndar nu att lemna Pappa de i sista brefvet begarda upp¬
lysningarna om mina remisser för inbetalning af räntor på de twa
lånen i Södermarkska Sterbhuset. Pappa anmärker, att jag miss¬
tagit mig om beloppet af mina reverser, då jag uppgifwit det till
550 R:dr B:ko. Det wore alltför lyckligt, om så wore. Men säkert
är, att jag i min Contobok antecknat det första lånet att vara
250 R:dr B:ko, och att de räntor, jag afsändt, alltid beräknats
derefter. Jag påminner mig wäl mycket noga, att jag till en bör¬
jan endast begarde 200 R:dr B:ko, men
erinrar mig ock, att jag wid upprättandet af reversen fann mig
behöfwa något mera, och derföre utan twifwel ställde den på 350
R:dr B:ko. Detta skedde i början af Juni 1845, kort före pro¬
motionen. Reversens datum har jag ej, emedan jag wid dess ut¬
förande naturligtvis ej wisste, när kapitalet kunde lyftas. Den
andra reversen, som lyder på 300 R:dr B:ko, är, såsom jag an¬
tecknat utur en här i afskrift bifogad promemoria från Pappa,
daterad den 4 April 1846.

Att jag riktigt afsändt första årsrentan på lånet från Juni
1845, finner Pap¬
pa af närlagde afskrift ur ett bref af den 22 Juni 1846. För in¬
betalningen året derpå, 1847, hade jag såsom Pappa sjelf i sitt
sista bref riktigt upptagit, skickat 30 R:dr B:ko. Om inhändig¬
andet af dessa 30 R:dr B:ko har Pappa förmodligen glömt att
förut förwissa mig. Derom finns intet ord i Pappas bref, hwilka
alla jag har ordentligt numrerade i från år 1845. - Wid tiden
deremot för inbetalningen i fjol wår, mot slutet af April eller
början af Maj, bad jag Pappa ha godheten för denna gång för¬
skjuta räntan, emedan jag då ej hade tillräckligt medel inne.
Här om
lära mina bref från denna tid tillräckligt upplysa. Härpå swarade
Pappa intet, och, då ejheller någon påminnelse widare följde, tog
jag för gifwet, att räntan af Pappa blifwit erlagd. Helt säkert
är det nu denna ränta, som Pappa råkat glömma att inbetala, och
skulden dertill är sålunda min, eftersom jag + låtit att när¬
mare efterfråga förhållandet. Orimligt wore ock att begära, det
Pappa jemte sina egna nog widsträckta affärer äfven skulle ha

reda på mina. Emedlertid får jag nu bedja Pappa att för all del,

+ Otydligt i originalet