OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders. Linders brevväxling

Bästa Pappa!

Just som jag i dag satte mig ned för att beswara Pappas sista
bref, kom Frithiof Gfm. Medan vi sutit och pratat om hemmet och
skolan m.m. har hela eftermiddagen gått och posttimmen är inne.
Likwäl kan jag ej underlåta att begagna de återstående minuterna,
då jag af Pappas bref finner att Frithiof glömt framföra den hels¬
ning från Doctor Leffler, hwilken jag skriftligen uppdrog åt hon¬
om kort efter hans hemkomst. Doctor Leffler will för all del nu,
som wanligt, ha sina två fjerdingar lax.

Jag har ock redan en gång lugnat honom härutinnan, på grund af
Pappas förra bref, der det hette, såsom jag och berättat honom,
att Pappa i sommar haft överflöd på regquisitioner, men att dock
Doctor Leffler alltid skulle ha företrädesrätt. Artighet beswara¬
des med artighet, hvarpå och sedan jag äfven hade fägnat honom
med Pappas intressanta artikel om de märkliga natur-revolution¬
erna deruppe, han ordentligt quarbjöd mig på bär-kalas i sin
tradgard och thésouper hos sin familj. Pappa finner således att
jag har ett mangfalldigt intresse i Pappas bade Correspondence¬
artiklar och laxfjerdingar!

Wimmercrantz har under hela sommaren allvarsamt tankt pa Lec¬
toratet deruppe och har redan sitt specimen i ordning. Men just
nu underrättad om den i öfwergångsstaten anordnade vicarie-lönen
på endast 600 R:dr, sålänge Doct. Berlin quarstår såsom Emeritus,
är det fara wärdt att han afskräckes. 600 R:dr har nu enligt nya
regleringen äfwen den yngsta collega i skolan, och här i Upsala
kan nu Wimmercrantz bereda sig en sammanlagd inkomst om 1200 R:dr.

Jag hade nu så gerna welat skrifwa till Mamma, men hinner nu
omöjligen. Hon hade en gång den godheten säga mig, att jag skulle
tala om för henne, om jag behöfde
någonting i linneväg och dylikt. Jag skulle nu säga henne upprikt¬
igt, att jag nu är i temlig förlägenhet för tillräckligt ombyte,
isynnerhet hwad sanglinnet angar, och att hon wore bra god, om
hon derutinnan wille racka mig sin moderliga hand. Strumpor der-~
emot. har jag.

Lef wal bästa Pappa, och helsa Mamma, Syskonen och vännerna
fran allas Er

Theodor.