OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala den 19 Juni 1849
Min gode Far!

Förlåt mig min långa tystnad! Så lång hade den wäl aldrig
bliwit, om jag ej i det längsta hoppats kunna fägna Pappa så
mycket mer med underrättelsen om ett lyckligen aflagdt
specimen. Och nu, då jag dock ännu ej kan fägna Pappa dermed,
är det rätt motbjudande att endast kunna berätta om idel för¬
tretliga, den förwållade dels af omständigheter föranledda
förhinder. Allt war dock denna gång så nära, att jag re¬
dan hade bestyrt om tryckning och hade twenne respondenter
gifna, då jag för de mot terminens slut hopade Curatore¬
göromålen helt twärt måste afbryta alltsammans. Så har wi
bland annat i wår Nation 4 särskilda kassor med årligen
stigande kapitaler, hwaribland en Lånefonds-kassa, hwari
ända till tjogtal gående antal reverser terminligen skola in¬
drifwas, och allas räkenskaper skola före hwarje slut¬
landskap afslutas och wid särskilda revisioner redowisas.
Curator har sålunda, utom allt annat, fullt upp äfwen såsom
affärsman, och säkerligen har hos oss alldrig hans nit i den
wägen
så tagit i anspråk som under nu förflutna läse-år.

Genom de inbesparningar jag emedlertid under min akademiska
condition kunnat göra på mitt stipendium, mitt arfwode såsom
Curator och såsom biträdande Lärare wid Lycdum, är jag nu
lyckligtwis i stånd att uteslutande egna sommarferierna åt
egna Studier. Min afsigt ar ock att oafbrutet quarstanna har
denna sommare, fOr att andtligen sdOka géra ett slag i min
hittilswarande owissa stallning. Jag är nu afwen ledig från
Min condition, hwilken,
antagen på obestämd tid, nu upphört, emedan min discipel nu
ansetts i stånd att kunna hjelpa sig på egen hand, - För
öfrigt är jag wid godt mod och har hela tiden haft en full¬
komligt oafbruten, ypperlig helsa.

Det enda, som näst fruktan för Pappas naturliga oro, be¬
kymrar mig, är tanken på den skuld, hwari jag står till
Södermarkska Sterbhuset. Pappa har dock alldrig nämnt någon¬
ting om huru jag der står till boks, heldst räntorna ej

alltid kommit på bestämd dag. Jag wille framför allt ej