OCR Output

s.1

5.2

s.4

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala d. 5 Mars 1849
Goda Pappa!

Med Anton, som reste i Fredags, hade jag bra gerna welat skicka
afven skriftlig helsning, men som han stannade helt kort, blef
intet tillfälle dertill. Är han, när detta bref anländer ej redan
hemma, så lär han åtminstone ej töfwa länge, ty om tio dagar
trodde han sig kunna wara i Ume.

Äfven jag börjar nu räkna, om ej dagarna, åtminstone månaderna,
efter hwilkas förlopp jag kan wänta mig glädjen att ändtligen
återse hemmet och de mina.

För några veckor sedan hade jag bref
från systrarna, som begge woro raska och glada. Sofi hade till
och med warit med i ett sällskapsspectakel, der hon spelat en af
hufwudrolerna. Ändamålet lär ha warit en insamling åt en ung gosse,
Herzberg, som till följer af synnerligen lofwande anlag genom Doct.
Björks försorg fått inträde såsom elev vid Målar-Akademien, der
han lärer göra goda framsteg.

Lilla Helene är Fredrikas ögonsten. "Hon sjunger nu om dagarna",
skrifwer hon, "en wagowisa för din docka, och hwad mera är, hon
håller ton och takt; talar redan eller jollrar på sitt språk och
är rolig och näpen!".

Ups.d.22. förleden wecka gjorde jag en liten utflygt till Stockholm.

Ehuru jag beslutit att ej utan särdeles bevekande anledningar
fullfölja med någon ansökan om den förrnämnda efter Rector Dahlström
lediga platsen vid Nya Elementarskolan, wille jag dock af åtskilli¬
ga skäl begagna tillfället till bekantskap med Läroverket, Lärar¬
ne och Directiocnen. Denna utgöres af Presidenten Hartmansdorff.
Pastor Primarius Doct. Petterson, General Lefvén och Öfverste¬
Lientenant Hazelius. Nu efteråt är jag ock på det högsta belåten
med min resa. Prof. Seleén hade gifvit mig de amplaste rekommen~
dationer och jag emottogs Gfwerallt med särdeles wälwilja.

Hos Svedboms, der jag sedan gammalt warit bekant, bjöds jag på
en souper, der jag träffade åtskilliga af Lärarne, äfvensom några
gamla bekanta. Likaså på en middag hos Rect. Dahlström. På en
annan quarbjöds jag hos min fordna Hernösands-värdinna Lag¬
manskan Stillberg. En tredje, till hvilken jag wär bjuden hos
Hazelius's, måste jag försaka för att i tid wara tillbaka.

Jag förnyade nu äfven ett besök hos Adjuncten Ramström, hwars

Fru är en af Pappas ungdomsbekantskaper. Hon wisade mig nu inom