OCR Output

S.

S.

S.

Sy

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

på förhand. Ty hwem skulle wäl, om än aldrig så stark * heder¬
karl, med fullkomlig wisshet kunna påräkna just det allrahögsta
Betyget, som dock här är alldeles

absolut nödvändigt! Sjelfwa ansökningen måste ju dock nu redan

i sig sjelf synas innebära ett anspråk derpå. Och då till och
med Östlings ansökan möttes med uttrycket "oförskämdt!", ehuru
Ritzén i Grekiskan endast hade vitsordet non sine lande till
Gradual-Betyg, hwad skall man då nu säga, om jag anmäler mig!

Nu, sedan jag har Östling deruppe, tillstår jag, att en sådan
ansökning liväl i öfrigt wore långt mindre motbjudande, än den i
så många hänseende war då, när den Grekiska Lectorien war ledig.
Östling och jag woro nemligen klasskamrater vid Gymnasium, Pro¬
motionskamrater och framför allt goda vänner, hade dessutom samma
akademiska betyg och meriter. Dertill kom, att han sedan 10 år
tillbaka war fästman, att hans förlofwade, en af mina barndoms¬
bekanta, redan ej längre ung. För hwilkendera af oss, som vunnit,
hade det således warit
mer än obehagligt.

Ups. d. 25. Wimmercrantz har ännu ej tagit sitt parti. I af¬
bidan derpå skyndar jag emedlertid, hwad jag förmår, att inom
den föreskrifna ansöknings-terminen här absolvera mitt specimen
för Docenturen. Och för att hafva allt i beredskap, får jag nu
bedja Pappa vid tillfälle ha godheten för mig begära ett Prest¬
Betyg af Doctor Gfm, heldst pa ett half-ark; beggedelarna natur¬
ligtvisi för det reputerligare utseendets skull bland anséknings¬
handlingarna. Må således Strinnholm, hvars Betyg jag redan har,
ingenting veta härom, han skulle eljest kanske misstycka, och
möjligen misstyda min mening.

Från systrarna Fredrika och Sofi har jag nu haft bref, och
goda tidningar. Alla
äro friska och Sofi tycks finna sig förträffligt.

Rätt ledsen är jag att ej kunna sända Pappa de begge delarna
af Strinnholms Historia och Geyers Sv. R. Häfder. Jag förmodar
dock, att Doctor Gfm lätt kan wara Pappa till tjenst med dessa
skrifter, äfvensom med [hres Glossarium, [hurihit} jag emedlertid
skall söka anskaffa, ehuru det hdr pa wara Bokauctioner gar

ytterst sällan och dyrt.

x Otydligt i Originalet /EE