OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Upsala den 14 Febr. 1849
Min gode Far!

Haf hjertlig tack för senaste skrifwelsen, som nu war sa
mycket mer efterlängtad och kärkommen, som jag alltsedan Pappas
förra bref saknat alla underättelser från hemmet; ty från systrar¬
na, till hwilka begge jag skref under nyårshelgen, har jag ännu
ingenting hört.

Från Albert deremot har jag tywärr ingen brefskuld att fordra,
då det nu är alltför länge sedan han hade bref från mig. Jag
skulle dock nu haft en god anledning att skrifva honom till, då
jag nu fått en ny brorsson, men till min ledsnad hinner jag dock
ej denna gång.

Det gladde mig ej litet att höra att han fått behålla sin Af¬
wittringsbifattning; och att han
under wintern kunnat bereda sig en biförtjenst, kom ju nu sär¬
deles wäl till pass, då han så oförskyldt skulle gå miste om
sin lön för sommaren.

Såsom Pappa redan torde ha sett af Tidningarna, har ansöknings¬
tiden till den efter Sundberg lediga Eloquentro-Lectionen
blifwit utsatt till den 24 April. Med hwad hopp om framgang jag
skulle kunna söka denna plats, kan jag ej weta, heldst som jag
ej ännu med wisshet kanner om hdérwarande Docenten i Latinet,
Mag. Wimmercrantz, will lägga an derpå. I sådan händelse wore
naturligtvis han så gott som sjelfskrifwen.

En annan omständighet, hwarom jag just nu blifvit underrättad
genom en af Lärarne sjelfwa, Berlin, som på wägen till Stockholm
passerat härigenom, äfvensom genom af honom medfördt bref från
Östling, är den, att
Ritzén denna gång till ock med slipper att competera med ett
specimen, utan får enligt praxis beräkna sitt specimen
för Adjunctnen, för hvilka han, sasom competiton med Genberg,
witsordade med [Landatsor] ehuru han i sitt Gradual Betyg har blott
Plum lnade adpesbatur.|

Da han nu tillika har åtskilliga tjenstår, om jag minns rätt,
fem, och det till en stor del just såsom vikarierande Lector i
Latinet, så inser Pappa lätt att han, såsom en gång förbigången

och ändock gynnad, deruppe kan anse sig så godt som designerad