OCR Output

och med en lang, enxevig kyssjiy mi: sdshicv Gis

som lifvet varm, som grafven trogen,) 6 fi. ams .
upplöstes deras sjilar i ‘> ;

en enda salig harmoni: slev 30 FRE
De kysstes som -när :offret brinner =~ I + ;
tva flammor kyssas; de blien |,

som strålar med ett högre sken 7 ~
och närmare mot himlen hinner. i
För dem var icke: verlden. till ‘ oe :
och tiden i sin flygt stod,istills + s RI SN
Ty hvarje stund i dödligheten:
af tiden mäts och har sin gräns, agit SA ät
men - dödens -kyssi oelh ;kärlekens, «= (), 2/0) 5
‘\ de aro ‘barn’ af evigheten. Spiel

De lycklige! Om jorden: all ed

gått opp i rök, ej de sett flamman, :

eee

och fästet kunde störtat sqarimans {5 ic. «
de hade icke hort’ dess fall. |. +f 425 ss.
Som Séderns Genius och Nordens.9 7 «|

eee

8 med mund mot mund de hade: statt, ... ©; =
och icke vetat att de gått. RNE : aie Bsa
till himlens-salighet fran jordens, : | SN

Tillbaka från sin himmelsfärd Z
kom Axel först. »Nu, vid mitt svärd,

\ . . '

Ne
SHH

(>
ij