OCR Output

20

och hur i drömmen mången matty I
en kämpe utaf stål, han satt : |
pi tolffotshdge gingarn Grane

och red som Sigurd Fofnisbane

igenom Vafurlågor hän

till Minnets mö, hvars borg på fjällen

stod flammande i månskensqvällen

uti en lund af lagerträn.' i
Qvaft blef hans bröst, qvaf blef ai kammar,
han flyd dde mellan skogens stammar

och steg med barnslig glädje opp : : .
till örnen uti furens topp», ; i

och gungade for nordanyinden,

det svalkar hjertat, svalkar kinden, pen
O! den som finge. aka i. os

den vagn af moln som far förbi, | =
och! draga fjerran öfver fjärden 3
långt bort uti den skdna veriden. .; ;
der Segren vinkar, Ryktet står 6 5 =
med kransen for den tappres hair, a
och der, Kung Garl (han har allenast i j
sju och ett halft år mer än du) vå
med svärdet plockar kronor nu,

och gudaskönt! ger bort dem genast.

Vid femton år min moder höll =... i : | 4