OCR Output

(NI

Ss

motes

passes
paseo

den Amor just "beställt sig så ör ged -3 “fo
till Srngatt att få hvila på.

O kärlek! jords och himmely:under! 0 A
Du salighetens andedrägt ! SP

Gudomlighetens friskh flägt blad
i lifvets qualmuppfyllda lnpderlsanst ses
Du hjerta i Naturens. bröst, / > ~ SoS CRT
du menniskors och Gudars tröst fo — ER SR
I hafvet: söker, droppen droppe, ... i sa =
och alla stjernorna deroppe

"de dansa ifrån pol till pol aus a ee AS w

en bruddans blott omkring sin sol.’
\ Du är ännu i menskans sinne

en aftonglans, ett bleknadt minne , i ; ;
af'skönare, af bättre dar 2 eet ieee e a3
då hon ännu på barnbal ee äs a rs
i himlen, i det -bla gemaket wg |
med silfverkronorna i taket, ; se
och sof, sen hon sig dansat varm, :
hvar afton på sin faders arm. Pia oc oe. eaten ca a
Da var hon rik som Bildningsgafvan | |
> och hennes språk var blott en bön, = ;
och hennes broder wer byar KOR eee a
hvar vingad himlason derofran, ee

aa