OCR Output

som ren af döden känner ‘kolden,
stod, fäktande på knä, bak skölden, +
och intet hopp om räddning fans :
i något annat bröst än hans.
‘ Fast stormen bläddrade i bladen = * 5 4
af ödets bok, fast jorden skalf, ; ART
lugn stod han, som ett bombfritt hvalf :

: _ star qvar “i den förbrända staden,
som klippan i det vilda haf,
‘ _gom sinnesstyrkan pa en graf. v \
En afton han. till. Axel sade: I
>”Här är ett bref —' ett bref han lade 4
-wti hans hander — Axel, tag 4

och rid igenom natt och dag
aill Sverge opp: nar dit du lander SH
SSA 'du lemnar det i Rådets händer: | ;
Far hän med Gudi, än i qväll, ' ;
och helsa till de gamla fjäll PN s

Ung Axel iilskade att rida.

a Glad tog han brefvet, sydde in aa
i bältet det. Vid Holofzin
bans fader föll vid Kungens sida;