OCR Output

Från himlen kommer singarljuget, =

dess första färg har ingen sett. é ;
Det bryts i skyn, det bryts i gruset,

för Gud allena är det ett.

Som blomstren skifta i det gröna,
så skiftar Diktens lätta här. :
I minga former trifs det Sköna,

och skönt är allt som snillrikt är.

Hell dig, bland classiska ruiner

du gamle, hög och und ansvärd ! :
Du Pharus som står qvar och skiner - aes
ur en forgingen singarverld + 5

Till skum slås vågorna och stanna
emot din fot: för seglarns sym

du står med lågan på din panna, . j
och lyser djupet, tind i skyn??. — .

Så talade han rörd, och lade ; ;
för skaldens fötter ned sin krans.

Den krans var ringa, men han hade

ej någon bättre då till hands. |

Och solen sjunker i det samma»
och natten står på bergets topp;
och rundt kring sångarns hjessa flamma
det gamla Minnets facklor opp. ka