OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. Nit 30-77 1032

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 30. Angående förordnande av kommissionär vid Västerbottens läns
landskontor.

Till vederbörandes kännedom kungöres, att länsstyrelsen funnit skäligt
förordna extra ordinarie länsbokhållaren Bert Öhman att tillsvidare och intill
dess annorlunda förordnas vara kommissionär å länsstyrelsens landskontors¬
avdelning.

Umeå i landskontoret den 22 december 1932.

GUSTAV ROSEN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri