OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 29 - 1032

N:r 29. Angående förordnande av suppleant för ordföranden i pensionsnämn¬
den i Fredrika sockens pensionsdistrikt.

Sedan folkskolläraren O. A. Tengborg i Fredrika på därom gjord fram¬
ställning erhållit befrielse från uppdraget att vara suppleant för ordföranden i
pensionsnämnden i Fredrika sockens pensionsdistrikt har länsstyrelsen förord¬
nat handlanden Albert Domeij, Fredrika, att för tiden från och med den 1 ja¬
nuari 1933 till och med utgången av nämnda år vara suppleant för ordföran¬
den i Fredrika sockens pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 16 december 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri