OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN ANi28:4 10902

N:r 28. Angående särskilda prövningsnämndens sammanträde.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
sammanträde med Västerbottens läns särskilda prövningsnämnd utsatts att
taga sin början fredagen den 16 december 1932 klockan 10,30 förmiddagen å
länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 6 december 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri