OCR Output

16 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

8) Straff för förseelse, varom här ovan sägs, inträder icke, därest den
skyldige, innan vederbörande taxeringsnämnd avslutat sitt arbete, av egen drift
beriktigat det oriktiga meddelandet.

Umeå i landskontoret den 29 november 1932.

GUSTAV ROSÉN.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1932. A.-B. Nyheternas tryckeri