OCR Output

SI

$ 54.

$ 78.

$ 41.

14 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

Gemensamma bestämmelser rörande deklarationer och andra uppgifter.

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i taxerings¬
förordningen sägs, skall fullgöras |

för omyndig av förmyndaren eller god man, som förordnats enligt 11
kap. 1 8 lagen om förmynderskap, ;

för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 11 kap. 3 eller 4 8
nämnda lag, av gode mannen beträffande vad han har under sin förvaltning,
samt

för avliden person och hans dödsbo av den, som sitter i boet, evad han
är delägare eller syssloman, eller, om dödsboet skiftats, av den, som vid tiden
för skiftet suttit i boet.

För annan än enskild person och dödsbo skall deklarations- eller upp¬
giftsskyldigheten fullgöras av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman
eller ombud. Beträffande staten, landsting, kommun eller dylik menighet gäl¬
ler vad Kungl. Maj:t därom förordnat.

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt i stad hos magistrat
och å landet hos ordförande i kommunalnämnd ävensom hos ordförande i
taxeringsnämnd. Vad nu sagts om deklarationsblanketter för årlig taxering
gäller även i fråga om blanketter till uppgifter för renskötsel och lotterivinst.
Blanketter till uppgift om lotterivinst tillhandahållas kostnadsfritt jämväl hos
den, som äger att utbetala vinst.

Samtliga i taxeringsförordningen omförmälda deklarationer samt andra
uppgifter och upplysningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna på den
uppgiftsskyldiges eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom åliggan¬
de uppgiftsskyldighet eller sättet för dess jullgörande, äger att för sådant ända¬
mål hänvända sig till vederbörande taxeringsnämndsordförande.

Ansvarsbestämmelser.

1) Hörsammas ej anmaning att inkomma med självdeklaration, som bort
avgivas på grund av 26 8 1 mom., vare den försumlige förfallen till böter, mot¬
svarande, då fråga är om allmän självdeklaration, en tiondel av den inkomst¬
och förmögenhetsskatt, som påföres den skattskyldige och, då fråga är om
särskild självdeklaration, femtio öre för varje full skattekrona, som påföres
den skattskyldige på grund av den taxering, varom fråga är, i vartdera fallet
dock minst tio kronor.

Har den, som först efter anmaning enligt 26 8 2 mom. är pliktig avgiva
självdeklaration, underlåtit att hörsamma sådan anmaning, och underlåter han
vn hörsamma förnyad anmaning, vare han förfallen till enahanda bö¬
tesstraft.