OCR Output

12 1932 DEN 29 NOVEMBER. N:r 27

skyldige är skattskyldig till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, lands¬
kamreraren i det län, där den deklarationsskyldige har att avgiva allmän själv¬
deklaration, och, om den deklarationsskyldige icke är skattskyldig till statlig
inkomst- och förmögenhetsskatt, landskamreraren i det län, där den deklara¬
tion, ansökningen avser, skall avgivas, utsätta särskild tid för avlämnandet.

Vad i tredje och fjärde styckena är sagt skall hava motsvarande tillämp¬
ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

Uppgifter för annans taxering skola vara avlämnade senast den 15 febru¬
ari under taxeringsåret, dock må vanligt handelsbolag, kommanditbolag och
rederi för registreringspliktigt fartyg under enahanda villkor, som i tredje och
fjärde styckena sägs, åtnjuta där omförmält anstånd med avlämnande av upp¬
gift enligt 34 8 taxeringsförordningen.

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, så ock uppgift till ledning
för annan taxering skall avlämnas antingen direkt till ordföranden i den taxe¬
ringsnämnd, som har att verkställa taxering, för vilken deklarationen eller
uppgiften är avsedd att tjäna till ledning, eller, om taxeringen skall äga rum i
Stockholm till överståthållareämbetet och eljest till länsstyrelsen i det län,
magistraten i den stad eller landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där taxe¬
ringen skall äga rum.

Om påföljd vid underlåtenhet att avlämna deklaration eller annan uppgift.

Varder självdeklaration, som skall avgivas jämlikt 26 & 1 mom. taxe¬
ringsförordningen, utan anmaning eller jämlikt 26 & 2 mom. efter anmaning,
ej behörigen avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten och
Kungl. Maj:t överklaga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till
grund. Underlåter den, som jämlikt 31 8 är pliktig avlämna där angivna
handlingar att hörsamma anmaning att avlämna sådan handling eller underlå¬
ter den, som erhållit anmaning att fullständiga självdeklaration, som varit o¬
fullständig, att efterkomma sådan anmaning, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, likaledes vara förlustig rätten att hos kammarrät¬
ten och Kungl. Maj:t överklaga taxering, för vilken handlingen eller deklara¬
tionen skolat ligga till grund.

Vad här är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten och Kungl. Maj:t
överklaga taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan
dylik menighet.

Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva självdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Särskild uppgift angående renskötsel.

Särskild uppgift angående renskötsel bör avfattas å fastställd blankett
och senast den 31 januari under taxeringsåret avlämnas antingen i den ord¬
ning, som härovan är föreskriven för avgivande av självdeklaration eller ock
till ordningsmannen i den lappby uppgiftslämnaren tillhör.

I de taxeringsdistrikt, där taxering av lappar för inkomst av renskötsel
ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i
god tid före den 15 april; och åligger det ordföranden att om tid och plats för