OCR Output

1932 DEN 209 NOVEMBER. N:r 27 11

1) i fråga om solidariskt bankbolag, ekonomisk förening och sådart ak¬
tiebolag, därifrån utdelning å aktie på grund av lag eller bolagsordning icke
| får uppbäras av annan än den, som i behörig ordning styrkt sin äganderätt till
aktien:

uppgift för envar delägare eller medlem, som uppburit eller ägt uppbära
utdelning, uppgående till sammanlagt minst tio kronor, angående utdelning¬
ens belopp;

2) i fråga om annat aktiebolag:

enahanda uppgift, som under 1) sägs, i den mån ägare av aktie eller i
fall, varom förmäles i 38 8 3 mom. kommunalskattelagen, annan, som upp¬
burit eller ägt uppbära utdelning, är känd.

Beträffande pension, livränta eller gratifikation, som ej uppgått till 200
kronor, äger uppgiftsskyldighet icke rum, då för den, som åtnjutit dylik in¬
täkt, icke tillika skall uppgivas annan intäkt.

Vid avgivande av uppgift om avlöningsförmån må icke någon förmån ute¬
slutas; och skall vidare iakttagas, att, där uppgiven avlöningsförmån avser
kortare tid än helt år, upplysning meddelas om den tidsrymd, för vilken för¬
månen utgått. Beträffande annan intäkt av härovan omförmälda slag, än avlö¬
ningsförmån skall angivas den tidpunkt, då intäkten blivit tillgänglig för lyft¬
ning.

Vid fullgörandet av nu ifrågavarande uppgiftsskyldighet skall uppgifts¬
skyldig upprätta särskild uppgiftshandling för varje person, varom fråga är.
Där så kan ske, bör uppgift fullständigt angiva personens namn, hemvist, bo¬
stadsadress och födelseår samt för den, som ej är svensk undersåte, hans na¬
tionalitet.

Vanligt handelsbolag, kommanditbolag, så ock rederi för registrerings- $ 34.
pliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan anmaning
avlämna i 34 8 taxeringsförordningen föreskrivna uppgifter angående bolaget
eller rederiet.

Tid och plats för avlämnandet av deklarationer och andra uppgifter.

Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt ej an- $ 36.
nat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den 15 februari un¬
der taxeringsåret.

Staten, landsting, kommun och annan dylik meninghet må åtnjuta anstånd
med självdeklarations avlämnande till den 31 mars.

Verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit re¬
gistrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, så ock annan,
som nästföregående år enligt lag varit skyldig föra handelsböcker, må tillgo¬
donjuta liknande anstånd, därest dess räkenskapsår gått till ända senare än
den 31 oktober året näst före taxeringsåret. Den, som vill begagna dylikt an¬
stånd med självdeklarations avlämnande, skall senast den 15 februari under
id härom göra skriftlig anmälan hes ordföranden i taxeringsnämn¬

en.

På ansökan av deklarationsskyldig, som visar, att i följd av hans för¬
värvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamhetens mera betydande om¬
fattning eller annan omständighet av säregen beskaffenhet hinder möter att
avlämna självdeklaration inom ovan stadgad tid, må, om den deklarations¬